هیات/ کمیته کنترل تغییر(CCB) :  گروهی رسمی و صاحب اختیار که مسئولیت بازنگری، ارزیابی، تایید، تعویق یا رد تغییرات پروژه و همچنین بایگانی و ارتباطات مرتبط را دارند.

کنترل تغییر :  فرایندیست که از طریق آن اصلاح مستندات، تحئیل دادنی ها یا برنامه های مبنای مرتبط با پروژه، شناسایی، مستند، تایید یا رد  می شوند.

 

وابستگی مرکزی : بخشی از تئوری حد مرکزی که مشخص میکند داده ها به سمت نقطه مرکزی مجموع داده ها گرایش پیدا میکنند. سه معیار اصلی وابستگی مرکزی را میتوان میانگین، میانه و مد دانست.

 نمودار علت و معلول : یک روش تجزیه و تحلیل موثر برای ریشه یابی فعالیتهای نامطلوب میباشد.

 

خریدار : تهیه کننده محصولات، خدمات یا نتایج برای یک سازمان می باشد.

 

ارزش کسب و کار : مفهومی که برای هر سازمان تعریفی متفاوت دارد و شامل اجزاء مشهود و غیر مشهود است. از طریق استفاده موثر از پروژه، برنامه و ساختار مدیریت سبد فعالیتها، سازمان توانایی به کارگیری  فرآیندهای  قابل اطمینان، به منظور رسیدن به اهداف شرکت و به دست آوردن ارزش کسب و کار بیشتر از سرمایه گذاری های خود را داشته باشد.

مطالعه کسب و کار: یک مطالعه امکان سنجی اقتصادی مستند برای ایجاد اعتبار از مزایای یک جزء انتخاب شده و فاقد تعریف کافی در پروژه مورد استفاده قرار میگیرد  و به عنوان پایه ای برای مجوز از فعالیت های مدیریت پروژه بیشتر استفاده می شود.

 بودجه کل پروژه : جمع کل بودجه در نظر گرفته شده برای انجام کار

بودجه : تخمین مصوب پروژه یا هر یک از اجزای ساختار شکست کار یا هر یک فعالیت ها می باشد. همچنین به تعریف Estimate مراجعه فرمایید.

طوفان ذهنی(تکنیک) : یک تکنیک عمومی خلاقیت و جمع اوری داده ها می باشد که می تواند تو سط یک گروه از اعضای تیم یا کارشناسان تخصصی، برای شناسایی ریسک ها، ایده ها یا راه حل مشکلات مورد استفاده قرار گیرد.