چرخه زندگی انطباقی : همچنین با عنوان تغییرات هدایت شده یا روش سریع شناخته می شود، برای تسهیل تغییر و نیاز به درجه بالایی از مشارکت ذینفعان در نظر گرفته شده است. چرخه زندگی انطباقی نیز تکرار شونده و افزایشی است، اما تفاوتش در این است که تکرار ان بسیار سریع اتفاق می افتد (معمولا 2-4 هفته به طول میکشد) و در زمان و منابع ثابت می باشد. 

مدت زمان واقعی :  زمان تقویمی بین تاریخ شروع واقعی فعالیت و تاریخ فعلی زمان بندی پروژه، در صورتی که فعالیت در حال پیشرفت باشد، یا بین تاریخ شروع واقعی فعالیت و تاریخ پایان واقعی، در صورتی که فعالیت تکمیل شده باشد.

هزینه های واقعی:کل هزینه های پرداختی و ثبت شده انجام کارها در دوره زمانی مشخص برای هر فعالیت می باشد.

منابع مورد نیاز فعالیت : مبین نوع و مقدار منابع مورد نیاز برای هر فعالیت در یک بسته کاری می باشد.


 

لیست فعالیت : جدول مستند از فعالیت ها است که بیانگر شرح فعالیت، شناسه فعالیت و محدوده تفضیلی شرح کار می باشد، به گونه ای که اعضای تیم پروژه تشخیص دهند که چه کاری قرار است انجام شود.

شناسه فعالیت : یک نشانه عددی یا متنی کوتاه منحصر بفرد تخصیص یافته به هر فعالیت می باشد که جهت متفاوت سازی فعالیت های پروژه از دیگر فعالیت ها بکار می رود. شناسه فعالیت معمولا در یک نمودار شبکه زمان بندی، منحصر بفرد می باشد.

براورد مدت زمان فعالیت:ارزیابی کمی از مقداری محتمل یا خروجی برای مدت زمان یک فعالیت.

مدت زمان فعالیت: زمان تقویمی بین شروع و پایان یک فعالیت می باشد. همچنین به تعریف Duration مراجعه فرمایید.

براورد هزینه فعالیت: هزینه های پیش بینی شده فعالیت های برنامه زمان بندی شامل هزینه همه منابع مورد نیاز برای انجام و تکمیل فعالیت، از جمله تمام انواع هزینه ها و اجزای هزینه است.

کد فعالیت:یک یا چند مقدار متنی یا عددی که بیانگر خصوصیات کار بوده یا به گونه ای فعالیت ها را طبقه بندی می کند تا امکان مرتب سازی و فیلتر سازی فعالیت ها در گزارشات، فراهم شود.