سطح راهکار جامع شامل نقشها، خروجی ها و فرآیندهای مورد نیاز برای ساخت راهکارهای جامع و پیچیده می باشد.