اسامی برخی از دانشجویان پذیرفته شده مرکز توسعه و آموزش افق در آزمونهای PMI

ردیف نام ونام خانوادگی نوع مدرک تاریخ اخذ مدرک خدمات نظرات دانشجویان
1 محمد مهدی مدنی PMP  03/05/2012  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  مشاهده
2 پریسا دلیری PMP  03/05/2012  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP
3 محمد شهیدزاده  PMP    10/05/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
حامد معيني فر   PMP    10/05/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
جاويد عباسي ديورودي  PMP  17/07/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
كيوان نصيري مجد  PMP   17/07/2012  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
آرش زارع   PMP    08/08/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
مهدي مظفرنيا   PMP    25/09/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 مهدي موسوي  PMP    25/09/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
10  سيد يوسف نجاتي ياده  PMP    07/11/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
11  مهدي خسروي   PMP    07/12/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
12  مهدي صفري   PMP    10/12/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
13  تينا آزري   PMP    27/12/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
14  نيلوفر ستاري   PMP   27/12/2012  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
15  حسين فرزانگان   PMP   27/12/2012  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
16  حامد صدقيان   PMP    27/12/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
17  امير فضل حميدي   PMP   28/01/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
18   رامين شفيعي  PMP    14/02/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
19  سعيد امجديان  PMP 14/03/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
20   عليرضا سپاهي  PMP    06/06/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
21  امير افتخاري   PMP    16/06/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 22 سيد محمد سجاد كاظم زاده   PMP   16/07/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
23     PMP    شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
24  نويد هوشيار   PMP  18/07/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
25 عليرضا آخوندي  PMP  18/07/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
26 مازيار اسكندري  PMP  20/10/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
27 سعيده كابلي   PMP   25/10/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
28   PMP   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
29 احسان نيكوفر   PMP    19/11/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
30 افشين شهلايي   PMP    19/11/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
31 نفيسه يوسفي   PMP   19/12/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
32 شهرزاد گلستان   PMP    19/12/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
33 ليلا ابراري   PMP    19/12/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
34  فهيمه زيارتي PMP  29/03/2010 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
35 محمد رضا سعادت   PMP   27/12/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
36 سلمان پارسي نژاد   PMP    25/03/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
37 متينا قاسمي  PMP  25/03/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
38 شاهين شهبازي  PMP  05/11/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
39 محمد زاهدي   PMP   27/11/2014  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
40 مهران منصوري   PMP  22/12/2014  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
41 عليرضا پيامبري   PMP  12/11/2014  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
42  عليرضا اقدمي  PMP   20/11/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
43 بالو سابرامانيان   PMP   20/11/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
44 شروين رزاقي   PMP   18/12/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
45 محسن رشيدي   PMP   08/01/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
46 پيمان مقيمي   PMP  23/12/2014  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
47  شيرين ابراهيمي  PMP  15/01/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
48 فرزانه شامخي   PMP  22/01/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
49 بهار شفقي   PMP  12/02/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
50  سردار مردوخي  PMP  12/02/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
51 فرهاد نادري   PMP  13/02/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
52  نگين زنگنه  PMP   13/02/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
53 وحيد احدپور   PMP  05/03/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
54  محمد سرتيپ  PMP   06/03/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
55 رحمان قوام   PMP   07/05/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
56 محمد والافر   PMP   07/05/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
57 حسين جلالي   PMP   15/05/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
58 احسان داوودي   PMP   16/05/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
59 شاهين ازگمي   PMP  25/05/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
60  افسانه لطفي  PMP  02/06/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
61  مازيار اسكندري  PgMP 20/10/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
62 احسان نيكوفر   PgMP 19/11/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
63 افشين شهلايي   PgMP  23/09/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
64 آزاده ذاكري   PMP  18/06/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
65 آزاده بصيري  PMP 18/11/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
66 جمشيد ايزدجو   PMP   14/06/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
67 فرزاد طاهري  PMP  13/08/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
68 سعيده كابلي  PgMP   22/07/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PgMP  
69 نويد نديمي  PMP 24/07/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
70  قيصر عباس  PgMP 06/12/2012  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
71  محمود شيخي PMP  10/08/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
72 سيامك صدقي   PMP  18/08/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
73 نرجس سليماني   PMP   30/09/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
74 عزيزه اخوان   PMP  01/10/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
75  حميد آخوندي PMP  03/11/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
76 ايمان مخلصي  PMP 03/11/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
77  سحر مرعشي PMP  05/11/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
78  مژگان مهدوي PMP 16/12/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
79 روهام اشراقي  PMP 29/12/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
80 مجتبي كارآزموده   PMP  21/12/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
81 ياسر سجادي   PMP   21/12/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
82 عليرضا خطيب  PMP  23/12/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
83  پيام دوست فاطمه  PMP   03/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
84 رضا روانمهر   PMP  03/01/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
85 سعيد نمازي  PMP  05/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
86  صبا مهرزاد  PMP   05/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
87 شهرام شيدايي   PMP   05/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
88  مرجان شعبانپور  PMP   06/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
89 مهدي عدالت  PMP 06/01/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
90 مهدي اكبري   PMP   02/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
91  اميد فرح پور PMP 04/01/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
92  آزاده عبدي فر  PMP   11/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
93 محمد ميرصالحيان   PMP   21/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
94 پروانه افشاري   PMP   03/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
95  مهديه سيدمهدي  PMP  03/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
96  سيما ستاري  PMP  03/02/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
97 ميثم كامران   PMP   10/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
98 حامد سنايي   PMP   10/20/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
99  حسين قاسمي  PMP   10/20/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
100  مرتضي الهي PMP  10/20/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
101  جلال زماني  PMP   04/03/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
102  نفيسه رحيمي PMP  10/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
103  پيمان مقيمي PgMP   10/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمونPgMP  
104  محسن منتظري   PMP  15/02/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمونPMP  
105   الناز آقايي  PMP   18/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمونPMP  
106   علي مختاري  PMP  18/02/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
107  علي اميراحمدي   PMP  18/02/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
108   ترمه طبرسي PMP  25/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
109   سهام مطقيان  PMP   01/03/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
110  مريم ميربها   PMP  01/03/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
111  محمد عليمحمدي   PMP   01/03/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
112  فرزانه نقدي   PMP  09/03/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
113   مهدي گيلك  PMP  30/03/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
114   امين قدس  PMP  08/04/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
115  نيما قهرماني   PMP   14/04/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
116  نازي پذيرا  PMP 18/08/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
117   بهزاد كاظمي  PMP   20/04/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
118   هومن بقايي  PMP   20/04/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
119  مهرداد ثقفي   PMP  04/08/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
120 بهزاد رضواني  PMP  04/08/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
121 پيمان غفار   PMP   14/08/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
122 نيما عرشي  PgMP  20/08/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
123 پريناز شعاريان   PMP   14/09/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
124  علي قضايي  PMP   19/09/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
125  عباس دستواره  PMP   21/09/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
126  نازنين معروفخاني  PMP   22/09/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
127  اميرحسين مرجاني PMP  16/10/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
128  شيما قوامي  PMP  06/10/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
129  صادق علينژاد  PMP   12/10/206 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
130 جواد آبيار   PMP  18/10/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
131  فاطمه هاشمي  PMP   20/10/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
132  حميد رضا اكبري  PMP  20/10/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
133  مهدي طبرستاني  PMP   02/11/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
134  سهيلا محمدي  PMP  02/11/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
135 علي تركماني   PMP   17/11/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
136 احسان رفيعي   PMP   22/11/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
137  مجتبي هاشمي PMP 08/12/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
138 اميرعباس بيدي   PMP  19/12/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
139  زهرا كاوياني  PMP   22/12/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
140  داوود درخشاني  PMP    05/01/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
141 بابك سلطاني   PMP  18/01/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
142  رضا يزديان  PMP  04/02/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
143 كاوه تقي زاده  PMP 07/02/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
144 نگار قاسميان   PMP   07/02/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
145  سيما ملكي  PMP  05/03/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
146  عليرضا اسكندرزاده  PMP  07/03/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
147  پژمان مسلمي  PMP  10/03/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
148  امير حسن پگاه فر PMP   10/03/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
149 امير راكعي  PMP  14/03/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
150  قاسم جعفري  PMP  06/08/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
151 حسن مرتضوي   PMP   13/04/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
152 محمد رضا باقريان   PMP   25/04/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
153 سياوش كارگشا   PMP  25/04/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
154 شقايق يزداني   PMP   27/04/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
155  نيلوفر مهديخاني  PMP   03/05/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
156 احسان ابراهيمي   PMP   04/05/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
157  شروين رزاقي PgMP  04/05/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PgMP  
158  محمد طهان  PMP  09/05/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
159 مرجان حاجيلي  PMP 08/06/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
160 پانتا رفيعي   PMP   20/06/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
161  علي يزدان خواه  PMP   02/07/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
162  مهيار تقي زاده  PMP   04/07/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
163  رضا فرزان  PMP   04/07/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
164  اشكان اعتماد  PMP   06/07/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
165 حامد محمودي   PMP   14/07/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
166 سميه كاظمي   PMP   20/07/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
167  پريسا رنجبران  PMP  26/07/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
168  محمد شعباني  PMP   02/08/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
169  محبوبه دوائي  PMP   03/08/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
170  مازيار اسكندري  PfMP 09/08/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
171  محمد دوردي  PMP   28/08/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
172  وهب نعيمي PMP  28/08/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
173 محمد كاشي   PMP   28/08/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
174  بهرام رنجبر  PMP  29/08/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
175 احسان نيكوفر   PfMP 06/09/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
176 مريم صحراپور   PMP   07/09/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
177 علي نادعلي   PMP  15/09/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
178 شهريار تهراني   PMP   16/09/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
179 شيوا ملكيان   PMP   18/09/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
180  میثم بینات   PMP  26/09/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
181  مهگل نجفی  PMP  26/09/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 182  سهراب کوهزایی  PMP  05/10/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 183  علیرضا غدیری  PMP  06/10/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 184  امیر رهبر  PBA  06/10/2017  بانک سوالات آمادگی آزمون PBA  
185  مهدی کریمی  PMP  01/11/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
186  امید پورافروز PMP  06/11/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
187  حمزه حسانی  PMP  07/11/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
188  فهمیه صحرایی نژاد  PMP  09/11/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
189  مریم رضایت  PMP  24/11/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
190  لیلا نجفی  PMP  05/12/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
191  نیما سرابی  PMP  05/12/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
192  مرتضی مولایی  PMP  06/12/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
193  محمود شرفی  PMP  15/12/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
194  امید رنجبر  PMP  19/12/2017  بانک سوالات PMP  
195  علی اسکندری  PMP  21/12/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
196  پیمان مقیمی  PfMP  22/12/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
197  ستاره چراغی پور  PMP  18/1/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
198  امیر علاقبندان PMP  21/1/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
199  حمیده محمودنیا  PMP  23/1/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
200  حنیف  صادق زاده  PMP  27/1/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
201  میثم روحنواز  PMP  06/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
202  رزا کیا PMP  12/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
203  سعید برادران PMP  16/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
204  محمدرضا رمضانی  PMP  19/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
205  امیر حسن زاده  PMP  19/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
206 سارا حسینی  PMP   20/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
207  محمود ارشادی  PMP  21/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
208 شبنم رضا زاده PMP 22/2/2018 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 209  امید محمدلو  PMP 27/2/2018 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 210  حسین پیوندی PMP 01/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 211  دانیال محرابی PMP 05/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 212  عباس نصیری  PMP 06/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
213  امیر عباس عربوند PMP  06/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
214  مصطفی جنتی پور  PMP  07/3/2018 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
215  مهسا آزاد  PMP  07/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
216  ابوذر کردی PMP   07/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
217  رضا کیانی  PMP  09/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
218  علی دادگری  PMP 10/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
219  شاهین ابراهیمی  PMP  11/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
220  رضا پسندشانجانی  PMP  12/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
221  بهزاد امیری  PMP  13/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
222  نسترن انوشه  PMP  13/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
223  بهروز امینی  PMP 13/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
224  علیرضا مثنوی PMP 13/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
225  مهدی ظهرابی   PMP 14/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
226 فرشاد کریمی نیا PMP 14/3/2018 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
227  فاطمه عباسی  PMP 20/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
228  علی دارابی  PMP  20/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
229  محمدرضا حجاب  PMP  21/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
230 یاسر وفایی PMP 22/3/2018 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
231  جمال علی آبادی  PMP  25/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
232 سهیلی PfMP 28/7/2019 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
233  آرشام غیرتی  PMP  21/8/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
234  میلاد نصر PMP 21/8/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP
 
235  مهرداد ایزد سرشت  PMP  31/8/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
236  سهیل لامعی PfMP 07/9/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
237  امید محمدلو PfMP  21/9/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
238  علی محرابی  PMP  31/10/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
239  بهروز فرهاد زارع PfMP  01/12/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
240  مصطفی یگانه PMP 15/12/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
241  محمد سلیم مجرد  PMP 19/12/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
242  امیر حسین مرجانی  PMI-ACP  20/12/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMI-ACP  
243  فرهاد بیژنی  PMP 28/12/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
244  محسن محمدی  PMP  28/12/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
245  مونا علیزاده PMP  25/1/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
246  محمد هادی فاضلی  PMP  3/3/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 247  مونا قمصریان  PMP  7/3/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
248  ایرج فلاح  PMP  3/5/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
249  رضا خرمی  PMP  5/5/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
250  محمد برخورداری  PMP 3/6/2019  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
251  بابک کبیری  PfMP 2/7/209  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PfMP  
252 ماجده یوسف زاده PMP 11/7/2019 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
253 محمد پورمند PMP 22/7/2019 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
254 محسن عسگری PMP 22/8/2019 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
255  رضا توسلی  PMP  20/10/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
256  امین شکری  PMP  23/11/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
257  محمد گلبن  PMP 11/12/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
258  سینا پیوندی زاده  PMP  26/12/2019  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
259 سهیل لامعی PgMP 28/12/2019 شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PgMP  
260 بابک سعیدی  PMP  28/12/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
261  احسان ابراهیمی  PfMP  1/1/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
262  کوروش لطف آذر  PMP  5/1/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
263  وحید اعصاری  PMP  6/1/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
264  فریبا جمالی  PMP  17/1/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
265  اصغر عطایی  PMP 22/2/2020   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
266 شقایق یزدانی  PMP  1/03/2020   شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
267   میترا افلاکی PMI-ACP  7/04/2020   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
268  محمد گودرزی  PMP  15/05/2020  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
270  فرهاد مشهدی  PMP  02/08/2020  دسترسی به بانک سوالات جامع آمادگی آزمون PMP  
 271  اکبر اکبرزاده  PMP  05/08/2020  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
 272  ماندانا آذر  PMP  20/08/2020  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
273  ارسلان رجالی  PMP  01/10/2020  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
274  فائزه پیشوایی  PMP  09/10/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
275  محسن حسن زاده  PMP 23/10/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
276 ضرغام خدایاری  PMP 23/10/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 277  مهدی شاهوردی  PMP 07/11/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 278  میلاد بهلولی  PMP  13/11/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 279  میعاد خضری  PMP 04/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 280  امید حیدری پور  PMP  04/12/202  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
281  امیر صالحی  PMP  04/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
282  عباس افشار  PMP  07/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
283  حمید نجم الدین  PMP  09/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
284  علی کامرانی فر  PMP  10/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
285  علیرضا نجفی  PMP  10/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
286  امیر حسن رمضان پور  PMP  11/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
287  شهراسپ ذکائیان  PMP  14/12/2020   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
288  فرهاد معصومی  PMP  15/12/2020  منتورینگ و دسترسی به بانک سوالات آزمون PMP  
289 محمد فتح  اللهی  PMP  16/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
290  مهناز رحیمی  PMP  16/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
 291  حسین سپهران  PMP  17/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 292 آمنه میرمعینی  PMP  17/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
 293  مهدی افضلی  PMP  17/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 294  محمد طاهری  PMP  18/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
 295  جواد مهدوی  PMP  18/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 296  آتنا علیزاده  PMP  18/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 297  احمد رفیعی  PMP  21/12/2020 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 298  حسین کیا  PMP  22/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 299  امیر سهیلی  PMP  22/12/2020 منتورینگ و دسترسی به بانک سوالات آزمون PMP  
300 محمد حاجی عباسی   PMP  22/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
301  امیر فرنیا  PMP  23/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
302  افشین نقوی  PMP  23/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
303  رضا امینی پناه  PMP  24/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
304  معین باقری  PgMP  26/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PgMP  
305 ابوالفضل صفری  PMP  27/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 306  جابر فرهادی  PMP  28/12/2020 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 307  مجتبی معاضدی  PMP  28/12/2020 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 308 مریم کهنی   PMP  28/12/2020 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
 309  ساحله مرتضی قلی  PMP  29/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
 310  یاشار منصوری  PMP  29/12/2020 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
 311  الهه خانزاده  PMP  29/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
312  امین آذرین  PMP  30/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
313 سعید ابوحمزه  PMP  01/01/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
314 کوروش لطفی زاده  PgMP  01/15/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PgMP  
315  رضا گوهریان  PMP 05/02/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
316  احسان مثنوی  ACP 18/02/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
317  سعید انتصاری  PMP  04/03/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
318  کمند کاتوزیان  PMP  09/03/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
319  سبحان شفیعی  PMP  09/03/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
320  ویدا کاوه  PMP  13/03/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
321  ابوذر تابنده  PMP  18/03/2021   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
322  مجید خدامرادی  PMP  18/03/2021   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
323  بابک جلالی  PMP  18/03/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
324  سعید انتصاری  ACP  19/03/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  توصیه نامه
325  ابوذر کرد  PBA  08/04/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PBA  
326  مجید حمزه پور PMP  22/04/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
327  نسیم حمزه ای  PMP 27/04/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
328  محمد رضا علیدادی PMP 31/04/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
329  محمد مهدی شکوفه فر PMP 31/04/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
330  وحید مشیری PMP  04/05/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
331  رضا یادگاری PMP  21/05/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
332 علی معصومی PMP  22/05/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
333  احمد بهرامی PMP  22/05/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
334 شایان ستایشگر PMP 24/05/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
335  سعید مینایی PMP 27/05/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP
336 ابوالفضل صفری ACP 04/06/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
337 مرتضی مولایی ACP 05/06/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
338 هادی نیکجو PMP 18/06/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
339 مرتضی کاشانی  PMP 02/07/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
340  مهدی عابدی PMP 09/07/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
341  محمدی بصیری PMP 09/07/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
342  مهران تیراندازیان PMP  15/07/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
343  سعید ورمزیاری PMP 16/07/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
344 هومن احمدی  PMP  30/07/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
345  حمیدرضا برزگر PMP  03/08/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
346  احمد کیان نژاد PMP  04/08/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
347  مهدی عابدی  ACP  05/08/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
348  مهران تیراندازیان ACP  13/08/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
349  مرتضی مولایی PBA  18/08/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
350  بابک حسینی نیا PMP  18/08/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
351  دورسا بهفر PMP 21/08/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
352  سعید اسحاقی PMP 19/09/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
353  وحید نبوی PMP 23/09/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
354  مژگان باقری PMP 24/09/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
355  مرتضی مولایی RMP 28/09/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
356  مهدی عابدی RMP 30/09/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
357  مهران تیراندازیان RMP 30/09/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
358  رضا اسکندری نژاد PMP 22/10/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
359  عباس رضایی PMP 22/10/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
360  امیر شکوهی فر PMP 22/10/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
361  اسماعیل محالی PMP 05/11/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
362  عباس رضایی RMP 05/11/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
363  امیر شکوهی فر RMP 05/11/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  توصیه نامه
364  سپیده ستوده PMP 13/11/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
365 هدی پورفریحی PMP 17/11/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
366  امیر شکوهی فر َACP 19/11/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
367  حامد تقی زاده PMP 19/11/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
368  نوشین تفضلی PMP 20/11/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
369  آرش سجادی PMP 27/11/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
370          
           
           
           
           

 

 

امتیاز دهی

امتیاز : 97.31% - 10 votes
97%