اسامی برخی از دانشجویان پذیرفته شده مرکز توسعه و آموزش افق در آزمونهای PMI

ردیف نام ونام خانوادگی نوع مدرک تاریخ اخذ مدرک خدمات نظرات دانشجویان
1 محمد مهدی مدنی PMP  03/05/2012  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  مشاهده
2 پریسا دلیری PMP  03/05/2012  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP
3 محمد شهیدزاده  PMP    10/05/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
حامد معيني فر   PMP    10/05/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
جاويد عباسي ديورودي  PMP  17/07/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
كيوان نصيري مجد  PMP   17/07/2012  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
آرش زارع   PMP    08/08/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
مهدي مظفرنيا   PMP    25/09/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 مهدي موسوي  PMP    25/09/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
10  سيد يوسف نجاتي ياده  PMP    07/11/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
11  مهدي خسروي   PMP    07/12/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
12  مهدي صفري   PMP    10/12/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
13  تينا آزري   PMP    27/12/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
14  نيلوفر ستاري   PMP   27/12/2012  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
15  حسين فرزانگان   PMP   27/12/2012  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
16  حامد صدقيان   PMP    27/12/2012 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
17  امير فضل حميدي   PMP   28/01/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
18   رامين شفيعي  PMP    14/02/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
19  سعيد امجديان  PMP 14/03/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
20   عليرضا سپاهي  PMP    06/06/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
21  امير افتخاري   PMP    16/06/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 22 سيد محمد سجاد كاظم زاده   PMP   16/07/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
23     PMP    شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
24  نويد هوشيار   PMP  18/07/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
25 عليرضا آخوندي  PMP  18/07/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
26 مازيار اسكندري  PMP  20/10/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
27 سعيده كابلي   PMP   25/10/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
28   PMP   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
29 احسان نيكوفر   PMP    19/11/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
30 افشين شهلايي   PMP    19/11/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
31 نفيسه يوسفي   PMP   19/12/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
32 شهرزاد گلستان   PMP    19/12/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
33 ليلا ابراري   PMP    19/12/2013 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
34  فهيمه زيارتي PMP  29/03/2010 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
35 محمد رضا سعادت   PMP   27/12/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
36 سلمان پارسي نژاد   PMP    25/03/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
37 متينا قاسمي  PMP  25/03/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
38 شاهين شهبازي  PMP  05/11/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
39 محمد زاهدي   PMP   27/11/2014  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
40 مهران منصوري   PMP  22/12/2014  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
41 عليرضا پيامبري   PMP  12/11/2014  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
42  عليرضا اقدمي  PMP   20/11/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
43 بالو سابرامانيان   PMP   20/11/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
44 شروين رزاقي   PMP   18/12/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
45 محسن رشيدي   PMP   08/01/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
46 پيمان مقيمي   PMP  23/12/2014  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
47  شيرين ابراهيمي  PMP  15/01/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
48 فرزانه شامخي   PMP  22/01/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
49 بهار شفقي   PMP  12/02/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
50  سردار مردوخي  PMP  12/02/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
51 فرهاد نادري   PMP  13/02/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
52  نگين زنگنه  PMP   13/02/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
53 وحيد احدپور   PMP  05/03/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
54  محمد سرتيپ  PMP   06/03/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
55 رحمان قوام   PMP   07/05/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
56 محمد والافر   PMP   07/05/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
57 حسين جلالي   PMP   15/05/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
58 احسان داوودي   PMP   16/05/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
59 شاهين ازگمي   PMP  25/05/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
60  افسانه لطفي  PMP  02/06/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
61  مازيار اسكندري  PgMP 20/10/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
62 احسان نيكوفر   PgMP 19/11/2013  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
63 افشين شهلايي   PgMP  23/09/2014 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
64 آزاده ذاكري   PMP  18/06/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
65 آزاده بصيري  PMP 18/11/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
66 جمشيد ايزدجو   PMP   14/06/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
67 فرزاد طاهري  PMP  13/08/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
68 سعيده كابلي  PgMP   22/07/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PgMP  
69 نويد نديمي  PMP 24/07/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
70  قيصر عباس  PgMP 06/12/2012  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
71  محمود شيخي PMP  10/08/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
72 سيامك صدقي   PMP  18/08/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
73 نرجس سليماني   PMP   30/09/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
74 عزيزه اخوان   PMP  01/10/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
75  حميد آخوندي PMP  03/11/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
76 ايمان مخلصي  PMP 03/11/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
77  سحر مرعشي PMP  05/11/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
78  مژگان مهدوي PMP 16/12/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
79 روهام اشراقي  PMP 29/12/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
80 مجتبي كارآزموده   PMP  21/12/2015  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
81 ياسر سجادي   PMP   21/12/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
82 عليرضا خطيب  PMP  23/12/2015 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
83  پيام دوست فاطمه  PMP   03/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
84 رضا روانمهر   PMP  03/01/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
85 سعيد نمازي  PMP  05/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
86  صبا مهرزاد  PMP   05/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
87 شهرام شيدايي   PMP   05/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
88  مرجان شعبانپور  PMP   06/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
89 مهدي عدالت  PMP 06/01/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
90 مهدي اكبري   PMP   02/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
91  اميد فرح پور PMP 04/01/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
92  آزاده عبدي فر  PMP   11/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
93 محمد ميرصالحيان   PMP   21/01/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
94 پروانه افشاري   PMP   03/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
95  مهديه سيدمهدي  PMP  03/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
96  سيما ستاري  PMP  03/02/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
97 ميثم كامران   PMP   10/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
98 حامد سنايي   PMP   10/20/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
99  حسين قاسمي  PMP   10/20/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
100  مرتضي الهي PMP  10/20/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
101  جلال زماني  PMP   04/03/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
102  نفيسه رحيمي PMP  10/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
103  پيمان مقيمي PgMP   10/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمونPgMP  
104  محسن منتظري   PMP  15/02/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمونPMP  
105   الناز آقايي  PMP   18/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمونPMP  
106   علي مختاري  PMP  18/02/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
107  علي اميراحمدي   PMP  18/02/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
108   ترمه طبرسي PMP  25/02/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
109   سهام مطقيان  PMP   01/03/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
110  مريم ميربها   PMP  01/03/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
111  محمد عليمحمدي   PMP   01/03/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
112  فرزانه نقدي   PMP  09/03/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
113   مهدي گيلك  PMP  30/03/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
114   امين قدس  PMP  08/04/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
115  نيما قهرماني   PMP   14/04/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
116  نازي پذيرا  PMP 18/08/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
117   بهزاد كاظمي  PMP   20/04/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
118   هومن بقايي  PMP   20/04/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
119  مهرداد ثقفي   PMP  04/08/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون  
120 بهزاد رضواني  PMP  04/08/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
121 پيمان غفار   PMP   14/08/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
122 نيما عرشي  PgMP  20/08/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
123 پريناز شعاريان   PMP   14/09/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
124  علي قضايي  PMP   19/09/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
125  عباس دستواره  PMP   21/09/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
126  نازنين معروفخاني  PMP   22/09/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
127  اميرحسين مرجاني PMP  16/10/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
128  شيما قوامي  PMP  06/10/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
129  صادق علينژاد  PMP   12/10/206 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
130 جواد آبيار   PMP  18/10/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
131  فاطمه هاشمي  PMP   20/10/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
132  حميد رضا اكبري  PMP  20/10/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
133  مهدي طبرستاني  PMP   02/11/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
134  سهيلا محمدي  PMP  02/11/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
135 علي تركماني   PMP   17/11/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
136 احسان رفيعي   PMP   22/11/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
137  مجتبي هاشمي PMP 08/12/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
138 اميرعباس بيدي   PMP  19/12/2016  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
139  زهرا كاوياني  PMP   22/12/2016 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
140  داوود درخشاني  PMP    05/01/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
141 بابك سلطاني   PMP  18/01/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
142  رضا يزديان  PMP  04/02/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
143 كاوه تقي زاده  PMP 07/02/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
144 نگار قاسميان   PMP   07/02/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
145  سيما ملكي  PMP  05/03/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
146  عليرضا اسكندرزاده  PMP  07/03/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
147  پژمان مسلمي  PMP  10/03/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
148  امير حسن پگاه فر PMP   10/03/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
149 امير راكعي  PMP  14/03/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
150  قاسم جعفري  PMP  06/08/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
151 حسن مرتضوي   PMP   13/04/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
152 محمد رضا باقريان   PMP   25/04/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
153 سياوش كارگشا   PMP  25/04/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
154 شقايق يزداني   PMP   27/04/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
155  نيلوفر مهديخاني  PMP   03/05/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
156 احسان ابراهيمي   PMP   04/05/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
157  شروين رزاقي PgMP  04/05/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PgMP  
158  محمد طهان  PMP  09/05/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
159 مرجان حاجيلي  PMP 08/06/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
160 پانتا رفيعي   PMP   20/06/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
161  علي يزدان خواه  PMP   02/07/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
162  مهيار تقي زاده  PMP   04/07/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
163  رضا فرزان  PMP   04/07/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
164  اشكان اعتماد  PMP   06/07/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
165 حامد محمودي   PMP   14/07/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
166 سميه كاظمي   PMP   20/07/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
167  پريسا رنجبران  PMP  26/07/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
168  محمد شعباني  PMP   02/08/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
169  محبوبه دوائي  PMP   03/08/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
170  مازيار اسكندري  PfMP 09/08/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
171  محمد دوردي  PMP   28/08/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
172  وهب نعيمي PMP  28/08/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
173 محمد كاشي   PMP   28/08/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
174  بهرام رنجبر  PMP  29/08/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
175 احسان نيكوفر   PfMP 06/09/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
176 مريم صحراپور   PMP   07/09/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
177 علي نادعلي   PMP  15/09/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
178 شهريار تهراني   PMP   16/09/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
179 شيوا ملكيان   PMP   18/09/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
180  میثم بینات   PMP  26/09/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
181  مهگل نجفی  PMP  26/09/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 182  سهراب کوهزایی  PMP  05/10/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 183  علیرضا غدیری  PMP  06/10/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 184  امیر رهبر  PBA  06/10/2017  بانک سوالات آمادگی آزمون PBA  
185  مهدی کریمی  PMP  01/11/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
186  امید پورافروز PMP  06/11/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
187  حمزه حسانی  PMP  07/11/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
188  فهمیه صحرایی نژاد  PMP  09/11/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
189  مریم رضایت  PMP  24/11/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
190  لیلا نجفی  PMP  05/12/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
191  نیما سرابی  PMP  05/12/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
192  مرتضی مولایی  PMP  06/12/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
193  محمود شرفی  PMP  15/12/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
194  امید رنجبر  PMP  19/12/2017  بانک سوالات PMP  
195  علی اسکندری  PMP  21/12/2017 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
196  پیمان مقیمی  PfMP  22/12/2017  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
197  ستاره چراغی پور  PMP  18/1/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
198  امیر علاقبندان PMP  21/1/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
199  حمیده محمودنیا  PMP  23/1/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
200  حنیف  صادق زاده  PMP  27/1/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
201  میثم روحنواز  PMP  06/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
202  رزا کیا PMP  12/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
203  سعید برادران PMP  16/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
204  محمدرضا رمضانی  PMP  19/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
205  امیر حسن زاده  PMP  19/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
206 سارا حسینی  PMP   20/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
207  محمود ارشادی  PMP  21/2/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
208 شبنم رضا زاده PMP 22/2/2018 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 209  امید محمدلو  PMP 27/2/2018 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 210  حسین پیوندی PMP 01/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 211  دانیال محرابی PMP 05/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 212  عباس نصیری  PMP 06/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
213  امیر عباس عربوند PMP  06/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
214  مصطفی جنتی پور  PMP  07/3/2018 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
215  مهسا آزاد  PMP  07/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
216  ابوذر کردی PMP   07/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
217  رضا کیانی  PMP  09/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
218  علی دادگری  PMP 10/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
219  شاهین ابراهیمی  PMP  11/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
220  رضا پسندشانجانی  PMP  12/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
221  بهزاد امیری  PMP  13/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
222  نسترن انوشه  PMP  13/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
223  بهروز امینی  PMP 13/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
224  علیرضا مثنوی PMP 13/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
225  مهدی ظهرابی   PMP 14/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
226 فرشاد کریمی نیا PMP 14/3/2018 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
227  فاطمه عباسی  PMP 20/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
228  علی دارابی  PMP  20/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
229  محمدرضا حجاب  PMP  21/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
230 یاسر وفایی PMP 22/3/2018 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
231  جمال علی آبادی  PMP  25/3/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
232 سهیلی PfMP 28/7/2019 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
233  آرشام غیرتی  PMP  21/8/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
234  میلاد نصر PMP 21/8/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP
 
235  مهرداد ایزد سرشت  PMP  31/8/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
236  سهیل لامعی PfMP 07/9/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
237  امید محمدلو PfMP  21/9/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
238  علی محرابی  PMP  31/10/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
239  بهروز فرهاد زارع PfMP  01/12/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
240  مصطفی یگانه PMP 15/12/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
241  محمد سلیم مجرد  PMP 19/12/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
242  امیر حسین مرجانی  PMI-ACP  20/12/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMI-ACP  
243  فرهاد بیژنی  PMP 28/12/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
244  محسن محمدی  PMP  28/12/2018  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
245  مونا علیزاده PMP  25/1/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
246  محمد هادی فاضلی  PMP  3/3/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 247  مونا قمصریان  PMP  7/3/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
248  ایرج فلاح  PMP  3/5/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
249  رضا خرمی  PMP  5/5/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
250  محمد برخورداری  PMP 3/6/2019  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
251  بابک کبیری  PfMP 2/7/209  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PfMP  
252 ماجده یوسف زاده PMP 11/7/2019 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
253 محمد پورمند PMP 22/7/2019 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
254 محسن عسگری PMP 22/8/2019 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
255  رضا توسلی  PMP  20/10/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
256  امین شکری  PMP  23/11/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
257  محمد گلبن  PMP 11/12/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
258  سینا پیوندی زاده  PMP  26/12/2019  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
259 سهیل لامعی PgMP 28/12/2019 شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PgMP  
260 بابک سعیدی  PMP  28/12/2019  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
261  احسان ابراهیمی  PfMP  1/1/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PfMP  
262  کوروش لطف آذر  PMP  5/1/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
263  وحید اعصاری  PMP  6/1/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
264  فریبا جمالی  PMP  17/1/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
265  اصغر عطایی  PMP 22/2/2020   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
266 شقایق یزدانی  PMP  1/03/2020   شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
267   میترا افلاکی PMI-ACP  7/04/2020   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
268  محمد گودرزی  PMP  15/05/2020  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
270  فرهاد مشهدی  PMP  02/08/2020  دسترسی به بانک سوالات جامع آمادگی آزمون PMP  
 271  اکبر اکبرزاده  PMP  05/08/2020  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
 272  ماندانا آذر  PMP  20/08/2020  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
273  ارسلان رجالی  PMP  01/10/2020  شرکت در دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP  
274  فائزه پیشوایی  PMP  09/10/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
275  محسن حسن زاده  PMP 23/10/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
276 ضرغام خدایاری  PMP 23/10/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 277  مهدی شاهوردی  PMP 07/11/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 278  میلاد بهلولی  PMP  13/11/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 279  میعاد خضری  PMP 04/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 280  امید حیدری پور  PMP  04/12/202  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
281  امیر صالحی  PMP  04/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
282  عباس افشار  PMP  07/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
283  حمید نجم الدین  PMP  09/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
284  علی کامرانی فر  PMP  10/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
285  علیرضا نجفی  PMP  10/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
286  امیر حسن رمضان پور  PMP  11/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
287  شهراسپ ذکائیان  PMP  14/12/2020   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
288  فرهاد معصومی  PMP  15/12/2020  منتورینگ و دسترسی به بانک سوالات آزمون PMP  
289 محمد فتح  اللهی  PMP  16/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
290  مهناز رحیمی  PMP  16/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
 291  حسین سپهران  PMP  17/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 292 آمنه میرمعینی  PMP  17/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
 293  مهدی افضلی  PMP  17/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 294  محمد طاهری  PMP  18/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
 295  جواد مهدوی  PMP  18/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 296  آتنا علیزاده  PMP  18/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 297  احمد رفیعی  PMP  21/12/2020 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 298  حسین کیا  PMP  22/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 299  امیر سهیلی  PMP  22/12/2020 منتورینگ و دسترسی به بانک سوالات آزمون PMP  
300 محمد حاجی عباسی   PMP  22/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
301  امیر فرنیا  PMP  23/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
302  افشین نقوی  PMP  23/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
303  رضا امینی پناه  PMP  24/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
304  معین باقری  PgMP  26/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PgMP  
305 ابوالفضل صفری  PMP  27/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 306  جابر فرهادی  PMP  28/12/2020 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 307  مجتبی معاضدی  PMP  28/12/2020 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 308 مریم کهنی   PMP  28/12/2020 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
 309  ساحله مرتضی قلی  PMP  29/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
 310  یاشار منصوری  PMP  29/12/2020 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
 311  الهه خانزاده  PMP  29/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
312  امین آذرین  PMP  30/12/2020  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
313 سعید ابوحمزه  PMP  01/01/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
314 کوروش لطفی زاده  PgMP  01/15/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PgMP  
315  رضا گوهریان  PMP 05/02/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
316  احسان مثنوی  ACP 18/02/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
317  سعید انتصاری  PMP  04/03/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
318  کمند کاتوزیان  PMP  09/03/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
319  سبحان شفیعی  PMP  09/03/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
320  ویدا کاوه  PMP  13/03/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
321  ابوذر تابنده  PMP  18/03/2021   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
322  مجید خدامرادی  PMP  18/03/2021   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
323  بابک جلالی  PMP  18/03/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
324  سعید انتصاری  ACP  19/03/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  توصیه نامه
325  ابوذر کرد  PBA  08/04/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PBA  
326  مجید حمزه پور PMP  22/04/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
327  نسیم حمزه ای  PMP 27/04/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
328  محمد رضا علیدادی PMP 31/04/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
329  محمد مهدی شکوفه فر PMP 31/04/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
330  وحید مشیری PMP  04/05/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
331  رضا یادگاری PMP  21/05/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
332 علی معصومی PMP  22/05/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
333  احمد بهرامی PMP  22/05/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
334 شایان ستایشگر PMP 24/05/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
335  سعید مینایی PMP 27/05/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP
336 ابوالفضل صفری ACP 04/06/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
337 مرتضی مولایی ACP 05/06/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
338 هادی نیکجو PMP 18/06/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
339 مرتضی کاشانی  PMP 02/07/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
340  مهدی عابدی PMP 09/07/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
341  محمدی بصیری PMP 09/07/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
342  مهران تیراندازیان PMP  15/07/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
343  سعید ورمزیاری PMP 16/07/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
344 هومن احمدی  PMP  30/07/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
345  حمیدرضا برزگر PMP  03/08/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
346  احمد کیان نژاد PMP  04/08/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
347  مهدی عابدی  ACP  05/08/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
348  مهران تیراندازیان ACP  13/08/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
349  مرتضی مولایی PBA  18/08/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
350  بابک حسینی نیا PMP  18/08/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
351  دورسا بهفر PMP 21/08/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
352  سعید اسحاقی PMP 19/09/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
353  وحید نبوی PMP 23/09/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
354  مژگان باقری PMP 24/09/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP توصیه نامه
355  مرتضی مولایی RMP 28/09/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
356  مهدی عابدی RMP 30/09/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
357  مهران تیراندازیان RMP 30/09/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
358  رضا اسکندری نژاد PMP 22/10/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
359  عباس رضایی PMP 22/10/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
360  امیر شکوهی فر PMP 22/10/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
361  اسماعیل محالی PMP 05/11/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
362  عباس رضایی RMP 05/11/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
363  امیر شکوهی فر RMP 05/11/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  توصیه نامه
364  سپیده ستوده PMP 13/11/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
365 هدی پورفریحی PMP 17/11/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
366  امیر شکوهی فر َACP 19/11/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
367  حامد تقی زاده PMP 19/11/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
368  نوشین تفضلی PMP 20/11/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
369  آرش سجادی PMP 27/11/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
370  سحر قوی دل PMP 27/11/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
371  سپیده شفیعی پور PMP 03/12/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
372  ایمان دوست محمدی PMP 09/12/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
373  سحر فروتن PMP 09/12/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
374  مهرداد پناهی PMP 10/12/2021 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
375  کیمیا حمزه پور PMP  23/12/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
376  افروز حمزه پور PMP  23/12/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
377  آزاده میربلند PMP  24/12/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
378  نجمه مودی PMP  24/12/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
379  مصطفی نیکونژاد  RMP  29/12/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
380  محمد رضا زاهدی  RMP  30/12/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
381  محمود درستی  RMP 30/12/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
382  جعفر کاظمی  RMP  30/12/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
383  یونس محرابی  RMP  31/12/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
384  احمد رضا شجاعی  PMP  31/12/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
385 امین صوری  RMP  31/12/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
386 عباس تقدسی نژاد RMP  31/12/2021  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
387 جعفر کاظمی PMP  03/01/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
388 عباس تقدسی نژاد PMP  06/01/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
389  محمد رضا زاهدی PMP  06/01/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
390  حمید اکرامی PMP 09/01/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
391  علی داوودی  PMP  09/01/2022 بانک سوالات جامع آمادگی آزمون PMP  
392  زهرا مژگانی  PMP  12/01/2022   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
393  شیوا غیاثوند  PMP  13/01/2022   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
394  محمد جمال خلیلی  PMP  13/01/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
395  ثمره روح‌بخشان  PMP  19/01/2022   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
396  مسعود ودودپرست  PMP  26/01/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
397  مهرداد کرباسی  PMP  28/01/2022  بانک سوالات جامع آمادگی آزمون PMP  
398  یونس محرابی  ACP  16/02/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
399  کیا دلیری  PMP  16/02/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
400  بهنام شاملی  PMP  23/02/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
401  کوروش طباطبایی  PMP  24/02/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
402  مسعود شیخ السلامی  PMP  24/02/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
403  حسینی  PMP  25/02/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
404  مسعود اشرفی  PMP  25/02/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
405  شیوا یزدان پناه  PMP  03/03/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
406  پور آزادی  PMP 03/03/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
407  مهدی اکبری  PMP  10/03/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
408  پژمان نقدی  PMP  12/03/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
409  هدیه بنی هاشمی  PMP  17/03/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
410  حسین ناصح  PMP  17/03/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
411  سید حسن موسویان زاده  PMP  27/03/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
412  صابر سید موسوی  PMP  04/04/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
413  مهدی عابدی  PBA  08/04/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PBA  
414  محمد بصیری  PBA  08/04/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PBA  
415  صابر موسوی  PMP  04/04/2022   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 416  فرزاد سهرابی  PMP  11/04/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
417  محمد مهدی اکبر  PMP  14/04/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
418  امیر قائدی  PMP  14/04/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
419  محمود درستی  PMP  16/04/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
420  پویا زحمتکش  PMP  24/04/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
421  آرش سعیدی  PMP  26/04/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
422  کامل بونیادی  PMP  28/04/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
423 قادر محمدی PMP 28/04/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
424 رضا تقوی  PMP 29/04/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
425  جواد قدیریان  PMP  29/04/2022   شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
426  سمیرا جواهری  PMP  06/05/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
427  سعید حیدری  PMP  11/05/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 428  رامین کشاورزی  PMP 20/05/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
429  محسن هاشمی فرد  PMP   26/05/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
430  مسعود عامری  PMP   26/05/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 431  شهره نجابت  PMP  29/05/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
432  فرید عبدی  PMP  02/06/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
433  مریم حسینی  PMP  04/06/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  

434

 حسن بازیار  PMP  05/06/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
435  محسن ملکی  PMP  09/06/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
436  سهیل شمس  PMP  09/06/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
437  سمیرا جواهریان  ACP  23/06/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
438  آریا امین علی  PMP  01/07/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
439  ه گ  PMP  06/07/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
440  پ ی  PMP  06/07/2022 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
441  اعظم محمدی بقا  PMP  23/07/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
442  نوید ایغانی  PMP  23/07/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
443  سید حامد فاضلی  ACP  22/07/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
444  امیر نوید سعیدی  PMP  25/08/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
445  محسن محمدی   PMP  25/08/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
446  بابک مریخی  PMP  20/10/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
447  مصطفی رستاد  ACP  20/10/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
448  اعظم نعمتی  PMP   29/10/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
449 بابک مریخی   ACP  30/10/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
450  آناهیتا کیمیاگلان  PMP  12/11/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 451  بابک مریخی  RMP  12/11/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
452  حمید مبلغ  PMP  13/11/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
453  کاوان حسانی  PMP  13/11/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
454  وحید عباسپور  PMP  13/11/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
455 ندا نوروز شاد   PMP  14/11/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
456  فرشاد باقری  PMP  19/11/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
457  راحله ابراهیمی   PMP  11/12/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
458  امید ذوالفقاری  PMP  26/12/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
459  ناصر محمدی  PMP  27/12/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
460  محمد مهدی صادقی  ACP  28/12/2022  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
 461 حسین پرچمی PMP 09/01/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
462  حمید پیلبالا  PMP  13/01/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 463 محبوب شکوری  PMP  14/01/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 464  علی عباسی  PMP  17/01/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 465  بابک ملکپور  PMP  14/01/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
466 مهیار سید کاظمی  PMP 18/01/2023 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 467  مریم وحدتی  PMP  01/02/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
 468 آرش خیرخواه  PMP  05/02/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
 469 مجتبی نادری  RMP  06/02/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
 470  حسین جعفری  RMP  07/02/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
 471  سید امیر حسین مبرقی  PMP  07/02/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 472  بهزاد ملک پور  PMP  07/02/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 473  علی منافی  PMP  10/02/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 474 محمد تبریزیان  PMP  11/02/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 475  نسترن  ناصری  PMP  24/02/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 476  مهکامه ناصری  PMP  01/03/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 477  هادی بهبودی   PMP  06/03/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 478 امین اسفندیاری  PMP  14/03/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 479  علی خبره  PMP  15/03/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 480  فاطمه شادلو  PMP  17/03/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 481  محمد علی امینی  PMP  18/03/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 482  مصطفی کیا دلیری  PMP  18/03/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 483  محمد علی منصوری  PMP  25/03/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 484  آرش صدرمنش  PMP  25/03/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 485 احمد امیدی  PMP  26/03/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 486  رضوانه واشقانی  PMP  27/03/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
487  نازی امیدی  PMP  28/03/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
488  مینا راهبرفر  PMP  08/04/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
489 جلال علی نژاد  PMP  14/04/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
490  امیر دامغانی   PMP  20/04/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
491  علی مصلحی  PMP  20/04/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
492  شیرین قنبری  PMP  24/04/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
493  ایمان خباز  PMP  16/05/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
494  اردوان جمشیدی  PMP  24/05/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
495  حسین جهری  PMP  27/05/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
496  محمد علی امینی ACP  30/05/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
497  امیر بهاروندی  PMP  30/05/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
498  جلال بابادی  PMP  01/06/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
499  امیر بهاروندی  PMP  02/06/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  توصیه نامه
500  امیر مبرقعی  PMP  06/06/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
501  دانیال قبادی  PMP  27/06/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
502 لیلا نیازمند    ACP  27/06/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
503  لیلا نیازمند    PMP  05/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
504  آناهیتا کیانمهر  PMP  08/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
505  امیر بهاروندی  ACP  08/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
506  علیرضا رسول زادگان  PMP  18/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
507  طناز لطفیان  PMP  19/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
508  مهلا فرجی  PMP  22/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
509  محمد مهدی فواکه  PMP  24/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
510  محمد عرب زاده  PMP  24/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
511  محسن محمد پور  ACP  25/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
512  علی خواجوی  PMP  26/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
513  ملیحه جندقی  PMP  27/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
514  سمانه سومعه  PMP  27/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
515  جلال بابادی  ACP  27/07/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
516  محمد علی فواکه   ACP  01/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
517  علیرضا رسول زادگان  PBA  03/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PBA  
518  آرین آشوری  PMP  03/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
519  علیرضا رسول زادگان  RMP  04/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
520 سجاد بختیاری  PMP  08/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
521 کیوان شاکری فر  PMP  08/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
522  آرین آشوری ACP  08/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
523  علیرضا رسول زادگان  ACP  09/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
524  الهام نظری  PMP  11/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 525  مهشید ابتکاری   PMP  12/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
526  زهره عجم  PMP  14/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
527  محمد فواکه  ACP  16/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
528  علی محذب  PMP  16/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
529  مهران تیراندازیان  PBA  19/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PBA  
530  علیرضا رسول زادگان  RMP  21/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
531  کامیار نظری  PMP  21/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
532 طناز لطفیان  PBA  21/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PBA  
533  مژده مقدم  PMP  24/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
534 محمد رهبرفر  PBA  24/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
535  محمد رهبرفر  ACP  26/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
536  محمد رهبرفر  RMP  28/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
537  محمد رهبرفر  PMP  29/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
538  طناز لطفیان  RMP  29/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
538  امیر غلامی  PMP  29/08/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
539  رویا اسفندیاری  PMP  01/09/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
540  امید ولی پور  PMP  03/09/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
541  پریسا نجات اللهی  PMP  04/09/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
542  نرگس عبدالهیان  PMP  22/09/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
543  متین کریمخانی  PMP  22/09/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
544  حامد عربی  RMP  26/09/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
545  حسین ستاری  PMP  26/09/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 546  حسن غنی طوس  PMP  28/09/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 547  علیرضا رضا پور  PMP  01/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 548  مهشاد موسوی  PMP  02/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
 549  محمد ذولفقاری  PMP  03/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
550  کاوه نوذر اصل  PMP  04/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
551  پریسا نجات اسلامی  ACP  05/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
552  محمد رضا معصومی  ACP  17/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
553  حامد عربی  PMP  18/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
554  سید مجتبی هاشمی  PMP  19/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
555  فرزانه غلامزاده  PMP  22/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
556  حسن موسویان  RMP  28/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
557  حامد سولگی  PMP  28/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
558  حامد نیکزاد  PMP  29/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
559  مجتبی خداکرمی  PMP  29/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
560  سید حسن موسوی  PMP  29/10/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
561  حسین مظفری  PMP  01/11/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
562  سید داوود حسینی  PMP  03/11/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
563  فرزانه غلامزاده  PBA  05/11/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PBA  
564  سامی ستایش  RMP  20/11/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون RMP  
565  سامی ستایش  PMP 25/11/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
566  احمد رضا طهماسب  PMP  28/11/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
567  فرزانه غلامزاده  ACP  01/12/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
568  متین کریم خانی   PMP  03/12/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
569  مریم ملائک  PMP 08/12/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
570  حمید محبی  PMP  25/12/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
571  احمد رضا طهماسب  RMP  26/12/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
572  محمد رضا احمدی  PMP  10/01/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
573  حمید آقا خانی  PMP  11/01/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
574  سعیده آزین  PMP  20/01/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
575  سارا حسین نژاد  PMP  25/01/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
576  لیلا حیدری  PMP  29/01/2023  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
577 ایرج هدایت پور PMP 29/01/2024 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
578  حسین دهلوی ACP  01/02/2024 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون ACP  
579  فرزانه غلامزاده  PBA  05/02/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PBA  
580  حسین دهلوی  PBA  05/02/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PBA  
581  لیلا حیدری  PMP  07/02/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
582  ماریه شریفیان  PMP  07/02/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
583  حسین دهلوی   PMP  10/02/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
584  راحله دستخوش PMP   11/02/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
585  سینا تنکابنی  PMP  12/02/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
586  فاطمه بزمی  PMP  17/02/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
587  حامد عیسی وند  PMP  19/02/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
588  بهروز لطف نیا  PMP  19/02/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  توصیه نامه
589  سعید اسماعیلی  PMP  01/03/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
590  حامد میرگلبایی PMP  14/03/2024 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
591  حسن پاکزاد PMP  18/03/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
592  اعظم مهری PMP  19/03/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
593  عرفان زرفشان PMP  24/03/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
594  سعید سهیلی PMP  25/03/2025  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
595  محمد کیانی PMP 02/04/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
596  محسن معین الدینی PMP 03/04/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
597  اکبر عزیزی PMP 04/04/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
598  کیارش رمضانی PMP 05/04/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
595  محمد نیکنام PMP 10/04/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
600  ستاره امیرجلالی PMP  12/04/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
601  محسن مودی PMP 18/04/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
602  حمید دهقانی PMP 18/04/2024  شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
603  منصوره ناهید PMP 25/04/2024 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
604  محمد حامدی PMP 29/04/2024 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
605  امیر حسین افشین PMP 10/05/2024 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
606  احمد عطار PMP 10/05/2024 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
607  نیلوفر سودبخش PMP 17/05/2024 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
608  مطهره اخوان PMP  17/05/2024 شرکت در دوره جامع آمادگی آزمون PMP  
609          
610          
           
           

 

 

امتیاز دهی

امتیاز : 95.59% - 25 votes
96%