مهندس قطار توسعه و مهندس قطار راهکار

آقای تامرا یک RTE- Release Train Engineer است و به گفته او مهندس قطار توسعه (اطلاعات اخذ مدرک RTE)، رهبر و مربی خدمتگزار قطار توسعه اجایل (Agile Release Train) می باشد. مسئولیتهای عمده RTE به منظور تسهیل سازی اتفاقات و فرایندهای قطار توسعه اجایل و کمک به تیمها در ارائه ارزش است. RTE با ذینفعان در ارتباط است، موانع را افزایش میدهد، کمک به مدیریت ریسک و پیشبرد بهبود مستمر مینماید.

سطح طرح (Program Level) حاوی نقش ها و فعالیت های مورد نیاز جهت ارائه راهکارهای متداول از طریق قطار تحقق اجایل (ART) می باشد.

قطار تحقق اجایل (Agile Release Train) در واقع یک تیم بزرگ از تیمهای اجایل می باشد که همراه با دیگر ذینفعان، به طور مداوم توسعه می یابد و جاییست که یک یا چند راهکار در یک جریان ارزش قابل اجرا می باشد.