مهندس قطار توسعه و مهندس قطار راهکار

آقای تامرا یک RTE- Release Train Engineer است و به گفته او مهندس قطار توسعه (اطلاعات اخذ مدرک RTE)، رهبر و مربی خدمتگزار قطار توسعه اجایل (Agile Release Train) می باشد. مسئولیتهای عمده RTE به منظور تسهیل سازی اتفاقات و فرایندهای قطار توسعه اجایل و کمک به تیمها در ارائه ارزش است. RTE با ذینفعان در ارتباط است، موانع را افزایش میدهد، کمک به مدیریت ریسک و پیشبرد بهبود مستمر مینماید.

مهندس قطار راهکار، رهبر و مربی خدمتگزار قطار راهکار است که کار را از طریق قطارهای توسعه اجایل و تامین کنندگان در جریان ارزش، راهنمایی و تسهیل میکنند. گرچه قطارهای توسعه اجایل و قطارهای راهکار ترکیبی از تیمهای خود سازماندهی شده و خود مدیریتی هستند، قطارها بصورت اتو پایلوت رانده نمیشوند. مسئولیت این کار به عهده مهندس قطار توسعه و مهندس راهکار توسعه است که به شکل بسیار موثری، به عنوان رهبر خدمتگزار عمل میکنند. این مهندسین از چگونگی مقیاس پذیری روشهای ناب و اجایل و درک فرصتهای مغتنم و چالشهای همراه با تسهیل سازی و همراستایی مستمر با برنامه توسعه بزرگ، درک صحیح و مورد اطمینانی دارند.

جزئیات

مهندس قطار توسعه و مهندس قطار راهکار، فرایندها و اجرای قطار توسعه اجایل و قطار راهکار را تسهیل میکنند.  آنها موانع را افزایش داده، ریسک را مدیریت میکنند، کمک به  تضمین عرضه ارزش، و کمک به پیشبرد بهبود مستمر مینمایند. همچنین در تغییر شکل ناب اجایل، مربیگری رهبران،  تیمها، و اسکرام مسترها در فرایندها و ذهنیت جدید شرکت میکنند. آنها به  مرتب کردن SAFe  برای نیازهای سازمانی، استانداردسازی و روشهای مستند سازی، کمک میکنند.

مسئولیتها

 • مدیریت و بهینه سازی جریان ارزش از طریق ART و قطار راهکار با استفاده از ابزار مختلف نظیر برنامه و کانبانهای راهکاری و سایرجریانهای اطلاعاتی .
 • .برای چرخه ها و اجزای طرح ها در تقویم های سالیانه ایجاد و ارائه میگردد.
 • تسهیل آمادگی برنامه ریزی اجزای طرح ، با پرورش یک فرایند بهره برداری مستمر که ترکیب یک چشم انداز، نقشه راه، و بک لاگ، است را از طریق جلسات قبل و بعد برنامه ریزی اجزای طرح ،پیش میبرد.
 • تسهیل برنامه ریزی اجزای طرح.
 • اهداف اجزای طرح تیم را به اهداف اجزای طرح برنامه خلاصه نموده و این اهداف را برای مشخص شدن و شفافیت منتشر میکند.
 • اهداف اجزای طرح برنامه را به اهداف اجزای طرح راهکاری خلاصه نموده و این اهداف را برای دید و شفافیت منتشر میکند.
 • حمایت از بهره برداری اجرای قابلیت ها و تواناییها.
 • تسهیل جلسات هماهنگی دوره ای، که شامل هماهنگی ART در سطح ضروری و هماهنگی جریان ارزش برای قطارهای راهکار میباشد.
 • حمایت از تصمیم گیری اقتصادی با تسهیل قابلیتها و توانایی که توسط تیمها و ایپکسها، ارزیابی شده اند.
 • آموزش رهبران ، تیمها، و اسکرام مسترها در فعالیتها و ذهنیتهای ناب اجایل.
 • کمک به مدیریت کردن ریسکها و وابستگیها .
 • افزایش و پیگیری موانع.
 • فراهم کردن برنامه هایی در تامین منابع برای رسیدگی به تنگناهای بحرانی.
 • تشویق به همکاری بین تیمها و سیستم و معماری و مهندسی راهکار.
 • کار کردن با مدیریت محصول و راهکار، صاحبان محصول، و دیگر ذینفعان برای کمک به تضمین استراتژی و اجرای همراستایی.
 • بهبود جریان ارزش از طریق جریانهای ارزش با بهبود و ارزیابی فعالیتهای همراه با دووپس و عرضه در صورت تقاضادر مسیر عرضه مستمر.
 • کمک به پیشبرد کار چرخه نوآوری تجربه کاربر ناب با دفتر مدیریت برنامه ناب در اجرای برنامه و تعالی عملیاتی.
 • درک و عمل با بودجه های ناب و اطمینان از وابستگی به گارد ریلها .
 • تسهیل درنمایش سیستم و نمایش راهکار در بهبود مستمر از طریق بازرسی و سازگاری.
 • ارزیابی سطح چابکی ART و قطار راهکار و کمک به آنها در بهبود پرورش گروه فعالیتها، کاربرد فعالیتهای مهندسی و کیفیت نهادینه.

 

ساختار گزارش

SAFe  ساختار گزارش را ارزیابی نمیکند، اما معمولا مهندس قطار توسعه و مهندس قطار راهکار، به سازمان توسعه یا دفتر مدیریت برنامه اجایل  گزارش میدهند که در SAFe  به عنوان بخشی از مدیریت پورتفولیو لحاظ میشود. برای سازمانهایی با وجود سازمانهای دفتر مدیریت برنامه، اغلب مدیر برنامه این نقش را ایفا میکند.

 

مهندسین قطار توسعه و مهندسین قطار راهکار رهبران خدمتگزار هستند

در حالیکه مهندسین قطار توسعه و مهندسین قطار راهکار معمولا برای ایفای نقششان دارای مهارتهای سازمانی هستند،  ممکن است نیاز به یادگیری و اتخاذ ذهنیتهای ناب اجایل داشته باشند و همچنین نیاز به گذر از هدایت و مدیریت فعالیتها ، به رفتاری مانند رهبر خدمتگزار دارند.  رهبری خدمتگزار،  فلسفه ای است که اشاره به دید جامعی از کیفیت افراد، کار، و روح جامعه دارد.تمرکز بر فراهم کردن حمایت از طرف تیمها، قطارهای توسعه اجایل، و قطارهای راهکار به منظور خود سازماندهی و خود مدیریتی میباشد. خصوصیات رفتار رهبر خدمتگزار شامل موارد زیر است:

 • توجه و حمایت از تیمها در مشکل شناسایی و تصمیم گیری
 • ایجاد جو تاثیر متقابل
 • درک و همدلی با دیگران به منظور تشویق و حمایت از پیشرفت شخصی هر فرد و پیشرفت تیمها
 • مربیگری افراد با موضوعات قدرتمند به جای استفاده از قدرت
 • تفکر فراتر از فعالیتهای روزانه.کاربرد تفکر سیستمی.
 • حمایت از تعهدات تیم
 • روشنفکر بودن و قدردانی از تغییر ذهنیت دیگران

همانطور که رابرت گرین لیف، پدر رهبری خدمتگزار گفته است:" رهبران خوب، ابتدا باید خدمتگزاران خوبی باشند". نظر به اینکه الگوهای تغییر ناب اجایلی برای عملکرد LPMوجود دارد، همچنین الگوهای تغییر برای مدیر سنتی که به سوی رهبر خدمتگزار شدن در حال حرکت است، وجود دارد. حالتهای "از" و "به" بدین صورت هستند:

 • از هماهنگی فعالیتهای تیم و همکاری برای مربیگری تیمها به منظور همکاری کردن.
 • از فرصتها تا اهداف.
 • از حرکت به طرف نتایج مشخص برای سرمایه گذاری کردن در اجرای کلی برنامه.
 • از دانستن پاسخ بنا به درخواست تیمها.
 • از هدایت و راهنمایی تیمها در گام برداشتن به خود سازماندهی .
 • از مشخص کردن مشکلات به منظور کمک به دیگران برای حل آنها.

امتیاز دهی

امتیاز : 98.33% - 3 votes
98%