مرکز مدیریت پروژه افق چشم انداز تبدیل شدن به برترین تامین کننده خدمات مشاوره ای و آموزشی در حوزه مدیریت پروژه سازمانی در کشور را هدف میان مدّت (سه تا پنج ساله) قرار داده است و در یک برنامه ده ساله رقابت با بزرگترین نام های تجاری در زمینه مشاوره مدیریت پروژه در منطقه خاورمیانه را دنبال می نماید. برقراری ارتباط منسجم و عقد تفاهم نامه های همکاری دو طرفه با مراکز علمی، پژوهشی و تخصصی در زمینه مدیریت پروژه در سطح منطقه با هدف اشتراک و تامین دانش و راهکارهای برتر بین المللی از دیگر جنبه های سند چشم انداز این مجموعه می باشد.
اعتقاد راسخ بنیانگذاران افق به لزوم و مزایای نهادینه شدن راهکارهای استاندارد و سفارشی شده مدیریت پروژه سازمانی بر اساس نیازهای فعلی و آتی بنگاه های اقتصادی کشور، موجب گردیده تا ماموریت میان مدت این مجموعه در قالب پیاده سازی فرآیندهای استاندارد مدیریت پروژه سازمانی مطابق نیازمندی های صنایع و پروژه های مختلف تعریف گردد. در یک برنامه بلند مدّت، افق به سمت ایجاد تعالی در نظام های مدیریت پروژه سازمانی و تولید متدولوژی های بومی و متناسب سازی شده آن حرکت خواهد نمود. از این رو شعار تجاری این مجموعه، "به سوی تعالی..." (Toward Excellence…) انتخاب گردیده است که به نوعی تداعی کننده چشم انداز و ماموریت افق و انگیزاننده سازمان ها در مسیر حرکت به سمت بلوغ و تعالی مدیریت پروژه سازمانی می باشد.