Examiners accepted

 درصد قبولی افق 


آزمون های PMI:

0

آزمون های SAFe:

0

 students

قبول شدگان آزمونهای بین المللی 


0

calendar ofoqpm

تقویم آموزش و توسعه افق


news ofoq

تازه های افق


نماد اعتماد الکترونیکی