تیمهای اجایل دو وظیفه اختصاصی دارند. مالک محصول، موضوع را مشخص میکند (همراه با دیگر اعضای تیم) و بک لاگ تیم را به منظور بهبود اجرای اولویتهای برنامه، اولویت بندی میکنند و همچنین کسب صحت مفهومی و فنی خصوصیات یا بخشهایی، که تیم اجایل مسئول آن است. اسکرام مستر، رهبر خدمتگزار و مربی تیم، القا کننده فرایند موافق با اجایل، برطرف کننده موانع، ایجاد جوی برای عملکرد بالا، جریان مستمر و بهبود مستمر می باشند

تیمی متشکل از تیمهای اجایل

معمولا، ایجاد راهکارهایی از نوع سازمانی، نسبت به تیم فردی اجایل نیاز به دامنه و محدوده وسیعتری از مهارتها دارد. هیچ تیمی به تنهایی توانایی ایجاد و عرضه سیستمهای بزرگ در یک دوره زمانی مناسب را ندارد. و سیستمهای اساسی و مهم  نیاز به طیف گسترده ای از مهارتهای تخصصی دارند که در تیم انفرادی اجایل یافت نمیشود. بنابر این، نیاز به همکاری تیمهای متعدد اجایل است. قطار توسعه اجایل SAFe ، تیمی متشکل از تیمهای اجایل پایدار است که  همراه با سایرذینفعان، تدریجا  به توسعه، عرضه و در مواقع لزوم اجرا ی یک یا چند راهکار میپردازد.

توافق بر تعریف اتمام کار، روشی استاندارد برای تضمین اینکه خروجیها و بخشهای بزرگتر ارزش وقتیکه آنها سطح موافقی از کیفیت و اتمام آنرا نشان میدهند میتوانند تمام شده در نظر گرفته شوند. تیم و قطارهای توسعه اجایل از تعریف اتمام کار برای حصول اطمینان از اینکه ایشان در خصوص مجموعه ای مشترک از فعالیتها در زمان خاتمه کار توافق دارند. برای مثال برخی شرایط تعریف اتمام کار می تواند از قرار زیر باشد:

تیم اجایل به منزله بلوک اصلی در ساختمان توسعه اجایل می­باشد که اولین بعد این شایستگی به شمار می­رود. تیم اجایل SAFe یک گروه  5 تا 11 نفره  میان وظیفه ای میباشد که میتواند یک بخش از ارزش را  در یک محدوده زمانی تعریف، ایجاد، آزمایش. و عرضه نماید. این تیمها قدرت و مسئولیت مدیریت کارهایشان را دارند که باعث افزایش کارایی و کاهش زمان عرضه محصول به بازار می­گردد. تیمهای اجایل متعهد به بسته کاری کوچک هستند که به آنها اجازه می­دهد در چرخه های زمانی کوتاه بازخورد گرفته و خودشان را با تغییرات مورد نیاز تطبیق دهند.

باعث ایجاد کیفیت نهادینه در هنگام توسعه میشود. در بازنگری دوسویه، همکار بازخورد خود را در خصوص کار درجریان هم تیمی دیگرش پیش از عرضه آن ارائه می­دهد. اعضای دو یا چند تیم بر روی همان موضوع  با یکدیگرکار میکنند و کیفیت را ایجاد و حفظ میکنند زیرا این کار دربرگیرنده دانش، دیدگاه و اقدامات موفق چند نفر از اعضاست. این کار همچنین از طریق یادگیری متقابل اعضای تیم از یکدیگر، مهارتهای کلیه اعضای تیم را بعنوان هم تیمی ارتقا می دهد.

تیم و چابکی فنی

در شایستگی تیم و چابکی فنی، به توضیح مهارتهای مهم و اصول و روشهای ناب چابکی میپردازد که اصولا تیمهای اجایل با عملکرد بالا و تیمهایی متشکل از تیمهای اجایل برای ایجاد راهکارهایی با کیفیت بالا برای مشتریانشان استفاده میکنند. این چابکی فنی، یکی از هفت شایستگی محوری سازمان ناب است که هر یک از این شایستگی ها برای چابکی کسب و کار لازم میباشد. خود ارزیابی تیم و چابکی فنی، در انتهای این مقاله به تفصیل آورده شده است

کیفیت نهادینه، هدف ناب از عرضه ارزش را در کوتاهترین زمان تولید پایدار، تقویت میکند. بنابراین جای تعجب ندارد که کیفیت نهادینه، یکی از ارزشهای محوری SAFe، و همچنین سومین بعد شایستگی تیم و چابکی فنی است. تمامی تیمهای اجایل - نرم افزار، سخت افزار، کسب و کار، یا سایر-  باید راهکارهای با کیفیت ارائه دهند و فعالیتهای کیفیت نهادینه اشان را تعریف کنند. همچنین کیفیت کار بطور مستقیم بر توانایی پیش بینی عرضه و برآورده شدن تعهدات، تاثیر میگذارد. برای اجتناب از دوباره کاری و تاخیرات، کیفیت باید در ایجاد ارزش نهادینه گردد نه اینکه بعدا مورد بررسی قرار گیرد.