ضمانت اجرایی شدن متدولوژی، نظام عملیاتی و دستورالعمل ها، استقرار نرم افزار مدیریت پروژه سازمانی متناسب با برنامه­ های میان مدت عملیاتی و راهبردهای بلند مدت سازمان می باشد. مرکز توسعه و آموزش فصل در پیشنهاد ابزارهای مدیریت پروژه سازمانی، علاوه بر استفاده از راهکارهای نرم افزاري برتر و در دسترس، حفظ يكپارچگي سیستم های اطلاعاتی سازمان، امنیت اطلاعات، اتوماسیون نظام عملیاتی و گردش کار و پوشش دادن نیازهای مدیریت پروژه سازمانی (هم در سطح پروژه و هم در سطح پورتفولیو) را مد نظر قرار می دهد.

مرکز توسعه و آموزش فصل با در نظر گرفتن دغدغه های سازمان ها در خصوص کاربری و عملیاتی شدن ابزارهای مورد نظر، تمایل سازمان های پروژه محور ایرانی به استقرار سیستم در محل سازمان (در مقابل گزینه تامین خدمات از یک میزبان نرم افزار و پایگاه داده) و توانمندی کارشناسان و مدیران پروژه های ایرانی در کاربری دو ابزار نرم افزاری بیشتر شناخته شده خانواده Primavera Oracle و Microsoft Project، اقدام به طراحی و ارائه خدمات ویژه ای جهت نصب، راه اندازی، استقرار، آموزش، توسعه و یکپارچه سازی این دو مجموعه نرم افزار نموده است.