دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2023
شروع از 1403/02/09
 یک شنبه ها 18:00 الی 21:00
80 ساعت آموزش و تست زنی
آقای دکتر فروزش
15.000.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین مدیریت ریسک / آمادگی آزمون RMP
دوره آنلاین مدیریت ریسک/ آمادگی آزمون RMP
شروع از 1403/05/02
سه شنبه ها 18:00 الی 21:00
32 ساعت
آقای دکتر فرهادزارع
8.000.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2023 
شروع از 1403/03/19
 شنبه ها 18:00الی 21:00
80 ساعت آموزش و تست زنی
آقای دکتر فروزش
15.000.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-PBA
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-PBA
شروع از 1403/04/19
سه شنبه ها 18:00 الی 21:00
32 ساعت
  آقای دکتر فرهادزارع
7.500.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-ACP
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2023
شروع از 1403/05/20
 شنبه ها 18:00 الی 21:00
80 ساعت آموزش و تست زنی
آقای دکتر فروزش
15.000.000 تومان
 در حال ثبت نام
دوره آنلاین مدیریت ریسک / آمادگی آزمون RMP
دوره آنلاین مدیریت پروژه/ آمادگی آزمون APM-PFQ
شروع از 1403/06/06
سه شنبه ها 18:00 الی 21:00
32 ساعت
آقای دکتر فروزش
9.000.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین آمادگی آزمون PfMP
دوره آنلاین آمادگی آزمون PfMP
شروع از 1403/05/10
چهار شنبه ها 17:30 الی 20:30
40 ساعت
آقای دکتر فروزش
20.000.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین آمادگی آزمون PgMP
دوره آنلاین آمادگی آزمون PgMP
شروع از 1403/05/25
پنج شنبه ها 17:30 الی 20:30
40 ساعت
آقای دکتر فروزش
19.500.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین مرور تغییرات استاندارد PMBOK7th
کارگاه مدیریت پروژه براساس PMBOK7th
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای دکتر فروزش
9.495.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین مدیریت پروژه به زبان ساده
دوره آنلاین مدیریت پروژه به زبان ساده
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای مهندس عبایی
6.950.000 تومان
کارگاه آشنایی کامل با چارچوب SAFe5.1
کارگاه آشنایی کامل با چارچوب SAFe5.1
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای دکتر فروزش
8.950.000 تومان
متعاقباً اعلام میگردد
کارگاه اصول تحول سازمانی (OT:Fundation)
کارگاه اصول تحول سازمانی (OT:Fundation)
در نیمه اول سال
 متعاقباً اعلام میگردد
16 ساعت
آقای دکتر فروزش
کارگاه پیاده سازی تحول سازمانی (OT:Implementation)
کارگاه پیاده سازی تحول سازمانی (OT:Implementation)
 در نیمه اول سال
 متعاقباً اعلام میگردد
16 ساعت
 آقای دکتر فروزش
کارگاه هماهنگ سازی تحول سازمانی (OT:Orchestration)
کارگاه هماهنگ سازی تحول سازمانی (OT:Orchestration)
در نیمه اول سال
 متعاقباً اعلام میگردد
16 ساعت
آقای دکتر فروزش
کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP2019
کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP2019
 در نیمه اول سال
 متعاقباً اعلام میگردد
 32 ساعت
 آقای مهندس حق نژاد
1.500.000 تومان
کارگاه آشنایی کامل با چارچوب Disciplined Agile
کارگاه آشنایی کامل با چارچوب Disciplined Agile
در نیمه اول سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای دکتر فروزش
7.950.000 تومان