تقویم آموزشی رویدادهای مدیریت پروژه سازمانی 

عنوان رویداد آموزشی زمان رویداد مدت رویداد مدرس محل برگزاری قیمت (تومان)
دوره بین االمللی آنلاین مدیریت پروژه  (PMBOK6th) 26.25.19.18.12.11.4.2 اردیبهشت 1399 8 روز کامل آقای رودیگر گایست (آلمان) / آقای فروزش آنلاین 3.500.000
کارگاه کاربردی مدیریت پروژه(PMBOK6th) 13.12.11.6.5.4  تیرماه 1399 7 روز کامل آقای مهندس فروزش/ کوهزایی هتل آکادمی فوتبال 2.100.000
کارگاه استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) 27.26.25  تیرماه 1399 3 روز کامل آقای مهندس کوهزایی هتل آکادمی فوتبال 950.000
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP  31.30.29.24.23.22 مرداد 1399 6 روز کامل آقای مهندس فروزش هتل آکادمی فوتبال 2.800.000
دوره آمادگی آزمون PMP    در طول سال  10 جلسه آقای مهندس فروزش  آنلاین  تماس بگیرید
کارگاه کاربردی مدیریت ریسک به همراه آمادگی آزمون RMP  خصوصی/ نیمه خصوصی / درون سازمانی  4 روز کامل آقای مهندس نادری  آنلاین /حضوری   1.500.000
دوره آمادگی آزمون PgMP   در طول سال 10 جلسه آقای مهندس فروزش آنلاین  تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون PfMP  در طول سال  10 جلسه آقای مهندس  فروزش آنلاین  تماس بگیرید
دوره بازاریابی و مناقصات پروژه ها خصوصی/ نیمه خصوصی / درون سازمانی  4 روز کامل آقای مهندس نادری آنلاین /حضوری  1.500.000
   دوره آمادگی آزمون PMI-PBA  خصوصی/ نیمه خصوصی / درون سازمانی  10 جلسه آقای مهندس فروزش  آنلاین /حضوری   تماس بگیرید
دوره  آمادگی آزمون PMI-ACP  خصوصی/ نیمه خصوصی / درون سازمانی   10 جلسه آقای مهندس فروزش  آنلاین /حضوری   تماس بگیرید
کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP2019 خصوصی/ نیمه خصوصی / درون سازمانی  4 روز کامل مهندس حق نژاد آنلاین /حضوری 1.500.000

 # در صورت ثبت نام همزمان دو دوره ، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید!

در صورت معرفی 2نفر دیگر، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید! 

# در صورت ثبت نام زودهنگام (یکماه زودتر از تاریخ دوره)، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید!

ثبت نام آنلاین