بهبود، طراحي و پياده سازي نظام جامع مديريت پروژه سازمانی به تغيير در ساختار اجرايي، فرآيندها، روش هاي عملیاتی و گردش كار سازمان می انجامد و لازم است كه این تغييرات در سايه اهداف، ماموريت ها و برنامه هاي راهبردی و عملیاتی سازمان متقاضی طراحی و اجرا شوند.

پیش نیاز برنامه ریزی و اجرای پروژه توسعه، آشنایی کامل تیم مرکز مدیریت پروژه افق با ساختار سازماني، فرآيندهاي مديريت پروژه، فعاليت ها و پروژهاي جاری، زیرساخت های فناوری اطلاعات و برنامه های راهبردی سازمان متقاضی می باشد. شناخت دقيق و تفصيلي اهداف و ماموريت هاي سازمان متقاضی به همراه شناخت سبد پروژه های آن، تیم توسعه را به دريافت تصويري صحيح از آنچه كه هست و آنچه كه بايد باشد، رهنمون مي سازد. پس از اجرای فاز شناخت، گزارش نیازسنجی بر اساس بلوغ سازمان و نیازمندی های مشهود و غیرمشهود ارائه می گردد تا سایر اقلام خدماتی بر مبنای تحلیل نتایج این مرحله، طراحی و سفارشی گردند.

 این مجموعه در ارزیابی مدیریت پروژه سازمانی مدل OPM3 را برگزیده است چرا که علاوه بر انطباق با استانداردهای سه گانه PMI در مدیریت پروژه، مدیریت طرح و مدیریت پورتفولیو و در برداشتن فرآیندهای محیطی و نظارتی مدیریت پروژه سازمانی، راهکارهای برتر سازمان های برتر و موفق پروژه محور را در برمی گیرد و الگویی مناسب برای ارزیابی و بهبود نظام مدیریت پروژه سازمانی در مقایسه با برترین ها می باشد.