کارگاه مدیریت ریسک پروژهمدیریت ریسک پروژه ها زیرساختی مستتر و رکنی کلیدی در تمامی حوزه های دانش مدیریت پروژه محسوب می شود.امروزه سازمان ها اعم از پروژه محور و هایبرید رویکرد مدیریت ریسک را مقدم بر رویکرد مدیریت بحران می پندارند و در پروژه های خود برنامه ریزی مدیریت ریسک ها، شناسایی ریسک ها، تحلیل آنها، تهیه ی پاسخ بهینه ، پایش و اجرای پاسخ ها را بصورت مستمر و تکرارشونده پیاده سازی می نمایند.مدیران پروژه ها دریافته اند که برای رسیدن به اهداف پروژه می بایست تصمیم گیری هایشان ریسک محور باشد تا بتوانند با بودجه از پیش تعریف شده پروژه را در موعد مقرر به اتمام برسانند.پویایی فضای کسب و کار و تغییرات اجتناب ناپذیر در اهداف استراتژیک سازمان نیز اهمیت پیاده سازی اصولی مدیریت ریسک در پروژه ها را صد چندان می نماید. از این رو سازمان ها مدیریت ریسک را در سطوح سازمان، پورتفلیوها، طرح ها و پروژه هایشان پیاده سازی می نمایند و از طریق مدیریت تعاملات و وابستگی های سطوح مذکور درصد موفقیت پورتفلیوها، طرح ها و پروژه های خود را ارتقاء می دهند.

 

 محتوی کارگاه :

 گستره ی عدم قطعيت در پروژه ها قابل ملاحظه است و بسياري از فعاليتهاي مديريت پـروژه از همـان مراحـل اوليـه چرخه حیات پروژه، به تبيين و تصميمگيري در مورد مجموعه اقدامات ممكن در برابر عدم قطعيتهاي پروژه مي پردازد. بخشي از موارد عدم قطعيت در پروژه ها، به امكان تغيير در معيارهاي عملكرد پروژه مانند هزينه، زمان يا كيفيـت بازمي گردد. همچنين ميتوان، عدم قطعيت را به مسايلي مانند ابهام در شناخت رفتار عوامل و نهادهاي حاضر در پروژه، نبود اطلاعات، نبود ساختار مشخص براي در نظر گرفتن مسايل مربوط به پروژه، فرضـيه هـاي منظـور شـده، منـابع شناخته شده و ناشناخته، انحراف در پروژه و بسياري موارد ديگر ارتباط داد، موارد مطروحه را مي توان در چهار ناحيه زيـر طبقه بندي كرد:

1. عدم قطعيت درمباني و برآورد 2. عدم قطعيت در طراحي و تداركات پروژه. 3 عدم قطعيت در اهداف پروژه و اولويتهاي آنها. 4 عدم قطعيت در روابط بين نهادهاي حاضر در پروژه.

لذا توجه به اهميت و جايگاه ويژه مديريت ريسك در مديريت پروژه، استقرار متدولوژی مدیریت ریسک پروژه ها با رویکرد فرآیند گرا مبتنی بر استاندادهای بین المللی و پذیرفته شده مربوطه (PMI Practice Guide for Risk Management, ISO 31000:2009, PMBOK sixth edition) اجتناب ناپذیر می باشد. در کارگاه مدیریت ریسک پروژه ها، تمرکز مدرسین بر توانمند سازی شرکت کنندگان در پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه هایشان می باشد. در این کارگاه مفاهیم نظری مدیریت ریسک پروژه ها با استفاده از ابزارها و متدولوژی های خاص به گام ها و مفاهیم کاربردی تبدیل شده و شرکت کنندگان پس از اتمام دوره می توانند گام های 7 گانه مدیریت ریسک پروژه ها را برای پروژه های سازمان متبوعشان اجرایی نمایند. از مزایای اصلی این کارگاه ارائه نمونه های اجرا شده می باشد که بعنوان الگو برای شرکت کنندگان به تفصیل تشریح خواهند شد. همچنین از کارکردهای کلیدی استقرار متدولوژی مدیریت ریسک به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

  • بهبود برنامه‌‏ریزی تجاری و استراتژیک
  • استفاده بهینه‏تر از منابع
  • افزایش توانایی اتمام کار در موعد مقرر
  • کاهش هزینه‏‌ها
  • بهبود قابلیت اتکای سازمان که موجب کسب شهرت آن می‏شود
  • افزایش قابلیت تصاحب فرصت‏های جدید
  • کاهش شکست‏ها، کاهش تنش‏ها و حوادت ناخوشایند
  • اطمینان بخشیدن به ذی‏نفعان کلیدی در سرتاسر سازمان
  • ارتقاء بهبود مؤثر که منجر به خروجی‏های با کیفیت‏تر می‏شود
  • دستیابی به برنامه ‏های ممیزی متمرکزتر در داخل سازمان