کسب مهارتهای مورد نیاز برای هدایت و عرضه ارزش در یک سازمان ناب با تبدیل شدن به مدیر محصول/ صاحب محصول SAFe5. در طول این دوره 3 روزه، شرکت کنندگان به درک عمیقی از چگونگی اجرای موثر نقششان در قطار توسعه اجایل برای عرضه ارزش از طریق اجزای طرح دست می­یابند.شرکت کنندگان چگونگی بکارگیری نفکر ناب در تجزیه اپیک­ها به قابلیت و کارکرد، پالایش قابلیتها و کارکردها، مدیریت بک­لاگ تیم و طرح، و برنامه ریزی و اجرای Iterationها و اجزای طرح را مرور خواهند کرد. فراگیران همچنین خواهند آموخت پایپلاین عرضه مستمر و فرهنگ DevOps چگونه به پیشبرد بهبود بی امان در قطار توسعه چابک کمک می­کنند.

در این دوره سه روزه آموزشی، شرکت کنندگان با نقش اسکرام مستر در یک سازمان که از چارچوب SAFe برای راهبری پروژه ها استفاده می­کند آشنا می­شوند. بر خلاف دوره های معمول اسکرام مستر که بر مبانی اسکرام در سطح تیم تمرکز دارند، دوره آموزشی اسکرام مستر SAFe نقش اسکرام مستر در چارچوب کل سازمان بررسی کرده و شرکت کنندگان را برای برنامه ریزی و اجرای موفقیت آمیز اجزای طرح (PI) به عنوان توانمندساز اصلی همسوسازی در کلیه سطوح سازمان SAFe آماده می­سازد.

زمانی که یک مهندس قطار توسعه SAFe (RTE) می شوید می­توانید به تسهیل­گری و ایجاد قابلیت عرضه سرتاسری ارزش از طریق قطارهای توسعه اجایل – و یادگیری چگونگی قطارهای توسعه توانمند با تبدیل شدن به یک رهبر خدمتگذار و مربی – بپردازید.طی این دوره آموزشی 3 روزه، به درک عمیقی از نقش و مسئولیتهای مهندس قطار توسعه (RTE) در سازمان SAFe دست خواهید یافت. از طریق یادگیری تجربی، نقش RTE در یک تحول ناب-اجایل را تمرین خواهید کرد. چگونگی تسهیل­گری فرایندها و اجرای قطار توسعه اجایل، مربی­گری رهبران، تیم ها، و اسکرام مسترها در زمینه فرایندها و ذهنیت­های جدید را خواهید آموخت.

در این دوره آموزشی سه روزه که به صورت کارگاهی برگزار می­شود، شرکت کنندگان به ابزار و روشهای عملی لازم برای پیاده سازی فعالیتهای مدیریت پورتفولیوی ناب من جمله استراتژی و تامین مالی سرمایه­گذاری، عملیات پورتفولیوی اجایل و حاکمیت ناب دست خواهند یافت. فراگیران در این دوره فرصت این را خواهند داشت که وضعیت جاری و آینده پورتفولیوی خود را توسط ابزار بوم پورتفولیو به تصویر کشیده و اقدامات مهم کسب و کار برای دستیابی به وضعیت آینده را شناسایی نمایند. شرکت کنندگان همچنین روشهای ایجاد جریان پورتفولیو بوسیله Kanban پورتفولیو و اولویت بندی اقدامات برای دستیابی به حداکثر منفعت اقتصادی را تجربه می­کنند. 

این دوره آموزشی 2 روزه، اسکرام مسترهای فعلی را برای ایفای نقش راهبری در تسهیل­گری تیمهای اجایل، طرح، و موفقیت سازمان در پیاده سازی چارچوب اجایل مقیاس­پذیر آماده می­سازد.آموزشهای این دوره شامل یادگیری تسهیل­گری تعاملات بین تیمی برای حمایت از اجرای طرح و بهبود بی امان می­باشد. این دوره دیدگاه اسکرام را با معرفی مهندسی مقیاس پذیر و فعالیتهای DevOps، و بکارگیری Kanban در مدیریت جریان ارزش، و حمایت از تعاملات با معماران، مدیریت محصول و سایر ذینفعان اصلی در طرح کلان و فضای سازمان، ارتقاء می­بخشد. در این دوره همچنین ابزاری برای ایجاد تیمهای با عملکرد بالا ارائه شده

در این دوره آموزشی 2 روزه، شرکت کنندگان به دانش لازم برای راهبری یک سازمان ناب-اجایل با بهره­گیری از چارچوب SAFe و اصول بنیادین آن که ریشه در مباحث Lean، تفکر سیستمی، توسعه اجایل، و جریان توسعه محصول و DevOps دارند، دست خواهند یافت. شرکت کنندگان در این دوره از طریق بحث و تبادل نظر در زمینه ایجاد تیم و چابکی فنی و ساماندهی و باز ساماندهی حول جریان ارزش، بینش کاملی در تسلط بر چابکی سازمان بمنظور رونق در بازار رقابتی کسب می­نمایند. همچنین مهارتهای مربوط به پشتیبانی و اجرای چرخ های طرح PI و هماهنگی مجموعه قطارهای توسعه اجایل (ARTs) را آموخته و تمرین می­نمایند.