در هر کدام از وضعیت­های عدم وجود متدولوژی، نیاز به استقرار متدولوژی جدید یا بهسازی متدولوژی جاری (بر مبنای گزارش نیازسنجی و شناخت)، در قالب بسته های خدماتی زیر متدولوژی مدیریت پروژه سازمانی طراحی و مستقر می گردد. متدولوژی دربرگیرنده فرآیندها، مستندات و فرم های مورد نیاز سازمان می باشد و نقش ها، وظایف، چگونگی اجرا و خروجی ها را تعیین می نماید:

   - منشور نظام جامع مدیریت پروژه سازمانی
   - بسته فرآیندی مدیریت محدودیت های سه گانه پروژه (محدوده، زمان و هزینه)
   - بسته فرآیندی مدیریت کیفیت، ارتباطات و منابع انسانی پروژه
   - بسته فرآیندی مدیریت ریسک و تغییرات پروژه
   - بسته فرآیندی مدیریت برونسپاری، تدارکات و پیمان پروژه
   - بسته فرآیندی مدیریت سبد پروژه های سازمانی

تدوین و بهبود متدولوژی مدیریت پروژه سازمانی مشتمل بر ارائه خدمات به شرح زیر می­ باشد:

   - طراحی متدولوژی
   - پیاده سازی متدولوژی و استقرار آن
   - مستند سازی متدولوژی موجود
   - بهبود متدولوژی جاری

سازمان متقاضی در هر کدام از وضعیت­ های عدم وجود متدولوژی، نیاز به استقرار متدولوژی یا نیاز به بهسازی متدولوژی جاری می­ تواند از این خدمات بهره مند شده و از استقرار یک متدولوژی صنعتی و کارآمد مدیریت پروژه در سازمان اطمینان حاصل نماید. مرجع تدوین و بهبود متدولوژی، مجموعه استانداردهای جهانی و معتبر موسسه PMI و سازمان ISO (ایزو 21500) می باشند.