دیدگاه استراتژیک که سابقه ای طولانی در اصول مدیریت دارد، مدیریت پروژه را با تحولی بنیادین روبرو نموده است:

مدیریت پروژه استراتژیک (راهبردی)

ورود این مفهوم جدید به ادبیات مدیریت پروژه که خود ریشه در افزایش اهمیت استراتژیک مدیریت پروژه در سازمان های امروزی دارد، تدوین سند راهبردی مدیریت پروژه را به دغدغه بسیاری از سازمان ها تبدیل نموده است. خدمات قابل ارائه در این حوزه، شامل طرح ریزی چشم انداز نظام مدیریت پروژه سازمانی و برنامه ریزی برای بهبود فرآیندهای انتخاب و مدیریت سبد پروژه ها می باشد که با هدف تعالی نظام مدیریت پروژه، بهبود مستمر بلوغ آن و تبدیل مدیریت پروژه به مزیت رقابتی سازمان در بازارهای بین المللی و داخلی ارائه می گردد.

الزام به مدیریت پروژه استراتژیک که تدوین مسیر راه آن در اختیار هیئت مدیره سازمان و وظیفه اجرای آن بر عهده دفتر مدیریت پروژه می باشد، نوعی نمایش لوکس و غیرکاربردی نیست. سازمان های پروژه محور موفقی بواسطه عدم توجه به انطباق برنامه های بلند مدت کسب و کار خود با زیر ساخت ها، ابزارها و فرآیندهای مدیریت پروژه؛ در میانه مسیر رشد و تعالی از حرکت بازمانده و متحمل ضرر و زیان جبران ناپذیری شده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات طرح ريزي و تدوين برنامه استراتژيك مديريت پروژه سازماني با ما تماس بگیرید!