شایستگی مدیریت پورتفولیوی ناب، با بهره گیری از رویکردهای ناب و تفکر سیستمی در تامین مالی سرمایه گذاری و استراتژی، عملیات پورتفولیوی اجایل و راهبری کلان، همسو استراتژی و اجرا حرکت می کند.این شایستگی یکی از هفت شایستگی محوری سازمان ناب است که هر کدام برای دستیابی به چابکی کسب و کار، ضروری می باشد.

سطح پورتفولیو (Portfolio Level) شامل اصول، راهکارها و نقشهای مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت مجموعه توسعه جریانهای ارزش (Value Streams) می باشد.