شایستگی مدیریت پورتفولیوی ناب، با بهره گیری از رویکردهای ناب و تفکر سیستمی در تامین مالی سرمایه گذاری و استراتژی، عملیات پورتفولیوی اجایل و راهبری کلان، همسو استراتژی و اجرا حرکت می کند.این شایستگی یکی از هفت شایستگی محوری سازمان ناب است که هر کدام برای دستیابی به چابکی کسب و کار، ضروری می باشد.

 پورتفولیویSAFe ، مجموعه ای از جریانهای ارزش توسعه، در حوزه کسب و کار مخصوص در سازمان است. هر جریان ارزشی توسعه، یک یا چند راهکار ارائه میدهد، که به برآورده کردن استراتژی کسب و کار سازمان، کمک میکند. این جریانهای ارزشی، محصولات یا راهکارهایی را برای مشتریان(مصرف کنندگان نهایی)، فراهم می آورند، یا راهکارهایی را برای جریانهای ارزشی عملیاتی، ایجاد می کنند.پورتفولیوی SAFe، میتواند راهکاری را،  برای سازمانی با اندازه کوچک یا متوسط، تعیین کند.سازمانهای بزرگ، اغلب نیاز به پورتفولیوهای گوناگون دارند که هر پورتفولیو ، مختص یک خط کسب و کار، واحد کسب و کار، است.

چرا مدیریت پورتفولیوی ناب

دیدگاههای سنتی به مدیریت پورتفولیو، برای اقتصاد جهانی یا تاثیراختلال دیجیتال، طراحی نشده اند. این عوامل، به سازمانهایی که در درجه ای بالاتر از عدم اطمئنان، کار میکنند فشار آورده و هر چه سریعتر، راهکارهای نوآورانه ای را ارائه میدهند.علیرغم این اصل جدید، بسیاری از میراث  باقیمانده پورتفولیو، در شکل 1 نمایش داده شده است.

رویکرد ناب اجایل

رویکرد سنتی

جریانهای ارزش سازماندهی شده توسط افراد/ قطارهای توسعه اجایل.جریان ارزش مستمر                

افراد سازماندهی شده در حوزه های وظیفه ای و تیمهای پروژه ای موقتی

جریانهای ارزش سرمایه،گارد ریلها و بودجه های ناب

پروژه های سرمایه ای و حسابداری هزینه پروژه

تنظیم بودجه های جریان ارزش، بودجه بندی مشارکتی

بودجه بندی و برنامه ریزی سالیانه

نیاز استراتژیک مدیریت شده توسط پورتفولیو کانبان.ورودی غیر متمرکز توسط جریانهای ارزش و قطارهای توسعه اجایل

متمرکز؛ پذیرش نامحدود کار، overload پروژه

موارد کسب و کار ناب با MVP، فرضیه نتیجه کسب و کار، پیش بینی و تخمین اجایل

موارد کسب و کار با جزئیات زیاد بر اساس بازگشت سرمایه نظری

محصولات و خدماتی که توسط قطارهای توسعه اجایل، خود مدیریتی شده اند..اقدامات و رویدادهای عینی بر اساس راهکارهای کاری

پروژه هایی که توسط پذیرشهای فازی راهبری میشوند. رویدادهای آبشاری، پیشرفت ارزیابی شده توسط اجرای وظیفه

 

دیدگاههای مدیریت پورتفولیو، به منظور حمایت از روش کاری نوین ناب-اجایل، به روز شده اند.خوشبختانه، بسیاری از سازمانها، این مسیر را طی کرده اند و همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، تغییر الگوها واضح است.برای پرداختن به چالش تعریف، ارتباط، و همراستایی استراتژی، عملیات LPM، بالاترین سطح تصمیم گیری و مسئولیت مالی جریانهای ارزش و راهکارهایی در پورتفولیوی SAFe، را دارد.افرادی که عملیات LMPرا اجرا میکنند، درسلسله مراتب سازمانی، عنوانها و نقشهای متفاوتی دارند.زیرا LPM برای سازمان ناب،بسیار مهم بوده و این مسئولیتها، توسط مدیران و مجریان کسب و کاری که شرایط مالی، تکنیکی، و کسب و کاری سازمان را میدانند، اجرا میشود. اینها افرادی هستند که مسئول عواقب ناشی از آن هستند.

شکل 2. سه بعد شایستگی مدیریت پورتفولیوی ناب، را با توضیح مختصری از هر یک، نشان میدهد.

شکل 2. سه بعد مدیریت پورتفولیوی ناب

1.استراتژی وتامین مالی از طریق سرمایه گذاری تضمین میکند که کل پورتفولیو، برای ایجاد و حفظ راهکارهای مورد نیاز برای اهداف کسب و کار، سرمایه گذاری میشود.

2.عملیات پورتفولیوی اجایل از اجرای طرح غیر متمرکز،حمایت و برتری عملیاتی را، تقویت  میکند.

3.راهبری ناب، نظارت و تصمیم گیری در مورد خرج کردن، حسابرسی و انطباق، پیش بینی هزینه ها، و ارزیابی می باشد.

در بخش های بعدی، این ابعاد، با جزییات بیش تر، توضیح داده خواهند شد.

استراتژی و تامین مالی از طریق سرمایه گذاری

استراتژی  و تامین مالی از طریق سرمایه گذاری، تضمین کننده ی این است که، کل پورتفولیو، هم راستا و دارای بودجه، برای ایجاد و حفظ راهکار های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف کسب و کار می باشد. بعد از همه اینها،  با تخصیص "سرمایه کذاری درست "برای ایجاد" چیزهای درست"، می توان سازمانی را با نهایت اهداف کسب و کار، ایجاد کرد. علاوه بر این، استراتژی پورتفولیو، از اولویت بندی و انتخاب بهترین سرمایه گذاریها، مهمتر است. پورتفولیو، باید متوجه نقشش در، دستیابی به استراتژی سازمان باشد. بنابراین LPM، باید وضعیت کنونی ، پورتفولیو را درک کند و به منظور پیشرفت بهترو مستمر، وضعیت متمایز در آینده، برنامه هدفمندی را توسعه دهد.

مشارکت بین استراتژی و بودجه سرمایه گذاری، (شکل 3)نیاز به تعامل فعال مدیران اجرایی،صاحبان کسب و کار، ذینفعان پورتفولیو، تکنسین ها، و معماران سازمانی،دارد.هر مسئولیت، در ادامه شرح داده میشود.

شکل 3.همکاری  و مسئولیتهای استراتژی و بودجه سرمایه گذاری

پورتفولیو را به استراتژی سازمان ارتباط دهید

استراتژی پورتفولیو، باید اهداف کلی، کسب و کار سازمان را تایید کند. و همین امر،دلیلی بر این است که چرا، ارتباط پورتفولیو به استراتژی سازمان، مسئولیت اصلی  مشارکت استراتژی و بودجه سرمایه گذاری است.علاوه بر این، ارتباط پورتفولیو به استراتژی سازمان نیاز به فرایند دو طرفه است.پورتفولیو ، توسط مضامین استراتژیک و بودجه پورتفولیو، به استراتژی کسب و کار، مرتبط است.که از طریق محتوای پورتفولیو، بازخوردی را به سازمان، ارائه میدهد.(در مبحث سازمان، توضیح داده خواهد شد).

برقراری چشم انداز و نقشه راه پورتفولیو

چشم انداز پورتفولیو، روشی را برای مشخص کردن وضعیت کنونی پورتفولیو، و ارتباط با وضعیت پورتفولیو در آینده ارائه میدهد.بوم پورتفولیو ، استراتژی و چشم انداز را، ارائه میدهدو برای پورتفولیوی SAFe، یک مزیت به حساب می آید.بوم، استراتژی، و چشم انداز پورتفولیو،داده های(ورودیهای) مهمی را، برای بک لاگ پورتفولیو و بودجه های ناب ،ارائه میدهد.در هر حال، توسعه چشم انداز و استراتژی، یک عملیات که یک بار انجام شود نیست.همانطور که اطلاعات جدید در باره مجموعه راهکارها، یاد گرفته شده است، عملیات LPM، به صورت دوره ای، بوم پورتفولیو را مرور میکند.و سناریوهای مختلفی را که در آنها، پورتفولیو میتواندبه وضعیت بهتری در آینده، همراستا با مضامین استراتژیک برسد، مورد بررسی قرار میدهد.

برخی از تغییراتی که در وضعیت بعدی رخ میدهند، به انجام ابتکار عملهای بزرگ، نیاز دارند.LPM و دیگر ذینفعان، برای ایجاد اپیکسهای کسب و کار و توانمندکه این ابتکار عملها را، تغذیه کنند به پورتفولیوی کانبان نیاز دارند.علل دیگر بازبینی مجدد بوم، شامل، معرفی راهکارهای جدید، ادغامM&A، و دیگرتغییرات استراتژیکی، که ممکن است بر راهکارها یا جریانهای ارزش پورتفولیو، تاثیر گذارد.

معماری سازمان

مسیر پیشروی به  وضعیت بهتر در آینده،  با پیروی از اصول و روشهای معماری توسعه می یابد، که باعث پیشرفت مجموعه راهکار پورتفولیو میگردد.که باعث میشود، معماری سازمان،  به عنوان یک مولفه مهم استراتژی و بودجه سرمایه گذاری، در نظر گرفته شود.معماری سازمان، فرایند ترجمه چشم انداز و استراتژی کسب و کار، به برنامه های موثر فناوری میباشد. برای نیل به این هدف، طراحان سازمان، مدلهای تطبیقی و روشهای مهندسی را برای اجرای ابتکار عملهای معماری (اپیکسهای توانمند ساز)، در پورتفولیو، بهبود میبخشند.

همچنین طراحان سازمان، استفاده مجدد از مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری،و الگوهای اثبات شده در راهکارهای پورتفولیو را تسهیل میکنند. طراحان، به پیشرفت حاصل از توسعه مسیر معماری و ارائه راهبری معماری، کمک میکنند.که ممکن است ، شامل توصیه هایی برای دسته های فناوری، قابلیت همکاری در سطح جریان ارزش، APLs،تطابق، و روشهای طراحی و امتحان کردن سیستمهای فیزیکی سایبر باشد.

نقشه راه پورتفولیو

بهترین روش برای پیش بینی وضعیت آتی پورتفولیو، ایجاد پورتفولیو از طریق یک نقشه راه هدفمند و قابل انعطاف، میباشد.زیرا برخی ابتکار عملهای پورتفولیو،ممکن است سالها طول بکشد تا توسعه یابد و به افق برنامه ریزی طولانی تری نیاز داشته باشد. نقشه راه پورتفولیو، تصاویر نقشه راه های سطح پایین را، به منظور چشم انداز جامعتر، ارتباط تصور بزرگتر با سازمان و ذینفعان پورتفولیو، با هم ادغام میکند.

ایجاد بودجه های ناب و گارد ریلها

بودجه های ناب،مجموعه ای از روشهای سرمایه ای و مدیریتی است که در حالیکه به راهبری مالی میپردازد،  باعث افزایش توسعه میگردد.این الگوی جدید سرمایه ای، به سازمان این اجازه را میدهد که نیاز به سرمایه گذاری سنتی بر اساس پروژه و حسابداری هزینه، کاهش اصطکاک،  تاخیرات و سربارها را کم یا برطرف کند.بودجه های ناب، فراهم کننده سرمایه هایی برای جریانهای ارزش همراستا با،  استراتژی کسب و کار و مضامین استراتژی کنونی هستند.گارد ریلها با راهبری و سیاست گذاری لازم، از این بودجه ها حمایت میکنند.

ایجاد جریان پورتفولیو

کسب و کار پورتفولیو و اپیکسهای توانمند ساز، برای درک، تحلیل، و تایید کسب و کار جدید و ابتکارعملهای فناوری، استفاده میشود.این ابتکار عملها معمولا نیاز به همکاری جریانهای ارزشی گوناگون یا شروع جریانهای ارزشی جدید و قطارهای توسعه اجایل دارند.جریان پورتفولیو، فرایند مدیریت اپیکسها را از طریق چرخه زندگی اشان، توصیف میکند، تعدادی از ابتکارهای مهم و معمولا متقاطع در حال مطابقت با ظرفیت پورتفولیو است. LPM، از سیستم پورتفولیوی کانبان به منظور، نمایش دادن و محدود کردن کار در دست اجرا، کوچک کردن اندازه های دسته ها، و کنترل کردن طول صفهای توسعه بلند مدت.

برای ایجاد موفقیت آمیز جریان پورتفولیو، نیاز به دانستن کل ظرفیت قابل دسترس به منظور توسعه کار جدید، در مقابل حفظ مداوم و حمایت کردن از فعالیتها، میباشد.فقط زمانی این عمل تعدیل و تغییر صورت میگیرد که سازمان بتواند بیغرضانه ارزیابی شود و موجب ابتکارعملهایی در سطح پورتفولیو گردد.

عملیات پورتفولیوی اجایل

عملیات پورتفولیوی اجایل، از اجرای طرح غیر متمرکز حمایت و پشتیبانی میکند و باعث برتری عملیات میگردد.اصول SAFe ، و ذهنیت ناب اجایل، باعث اجرای استراتژی غیر متمرکز، به منظور توانمند کردن قطارهای توسعه اجایل و قطارهای راهکاری ، میگردد.در هر حال، تفکرهای سیستمی به منظور اطمئنان حاصل کردن از همراستا بودن قطارهای توسعه اجایل و قطارهای راهکار و عملکرد آنها، در شرایط سازمانی وسیعتر، بکار میروند.

مشارکت و مسئولیتهای عملیات پورتفولیوی اجایل(شکل 5) به همکاری فعال، دفتر مدیریت طرح اجایل/مرکز ناب اجایل تعالی و جامعه عمل برای توسعه مهندسین قطار و اسکرام مسترز، نیاز دارد.هر یک از این مسئولیتها بعدا توضیح داده خواهد شد.

شکل 5.همکاری و مسئولیتهای عملیات پورتفولیوی اجایل

هماهنگ کردن جریانهای ارزش

هماهنگی جریان ارزش، از نحوه مدیریت وابستگی ها برای بهره داری ازفرصتهای بوجود آمده در ارتباطات بین جریانهای ارزشی، مشخص میشود.گرچه بسیاری از جریانهای ارزش بطور مستقل عمل میکنند، همکاری میان مجموعه ای از راهکارها میتواند پورتفولیویی را ایجاد کند که در سطحی از تواناییها و مزایایی باشد که  هیچ رقیبی نداشته باشد.این همکاری بعدا درفصل هماهنگی جریان ارزش، توضیح داده خواهد شد.

اجرای برنامه پشتیبانی

پشتیبانی از اجرای برنامه، از چگونگی اجرای موفق الگوها، اقدامات برنامه استاندارد، و گزارش، میتواند در سراسر پورتفولیو، توسعه، برداشت و بکار رود.بسیاری از سازمانها فهمیده اند که تصمیم گیری متمرکز، و ذهنیت سنتی میتواند، حرکت به سوی روشهای ناب اجایل را کم کند. در نتیجه،برخی سازمانها، رویکرد PMO را نادیده میگیرند و تمام مسئولیتها را به قطارهای توسعه اجایل و قطارهای راهکار، واگذار میکنند. علاوه براین بسیاری از سازمانها، برای تبدیل شدن به دفتر مدیریت برنامه اجایل، باید مجددا رویکردPMO را طراحی کنند.بعد از همه اینها، افراد در سازمان مدیریت پروژه، دارای مهارتهای تخصصی، دانش، وارتباط با مدیران، مدیران اجرایی، و دیگر دینفعان کلیدی هستند که برای تغییر روش کار ، سودمند میباشند.

مدیریت از طریق APMO ، تابع LPM،میتواند به پیشرفت و کاربرد موفقیت آمیز الگوهای اجرایی در سر تا سر پورتفولیو، کمک کند.APMO،همچنین، معیارهای عینی را ارائه میدهد و به طرف چابکی کسب و کار پیش میرود.همچنین پشتیبان کننده COPs، برای مهندسین قطار راهکار و اسکرام مسترز است.این COPs،نقش محور،بازاری را برای اشتراک روشهای اجرایی برنامه اجایل موثر و دیگر دانشهای سازمانی،ارائه میدهد.

ارتقا تعالی عملیاتی

تعالی عملیاتی، فرایندی است که برکارایی بهبود مستمر ، روشها، و نتایج بهینه سازی عملکرد کسب و کار ، تمرکز میکند.عملکردLPM، با کمک مستمر به سازمان برای دستیابی به اهداف کسب و کار، نقش رهبری رادر تعالی عملیاتی، ایفا میکند.LACE،که ممکن است یک گروه مستقل یا بخشی از APMO باشد که اغلب مسئول رهبری تعالی عملیاتی است.در هر دو مورد، LACE،منبع مستمر انرژی جهت قدرت دادن به سازمان،  از طریق تغییرات ضروری سازمانی، میباشد. به عنوان بخشی از "ائتلاف به اندازه کافی قدرتمند" جهت تغییر، در APMO، مسئولیتهای اضافی را انجام میدهند.در این نقش گستره، آنها معمولا:

هدایت حرکت به نقاط عطف عینی و بودجه بندی ناب اجایل

ایجاد و حفظ سیستمها و قابلیتهای گزارش

توسعه قراردادهای چابکترو تامین کننده ناب ترو شراکتهای مشتری

ارائه شاخص های کلیدی عملکرد

ارائه مدیریت مالی

به عنوان یک رابط ارتباطی در زمینه استراتژی به اطمینان از روانی استقرار و عملیات سرمایه گذاری جریان ارزش توصیه کنید.

AMPO همچنین ،از مدیریت، منابع انسانی و ترقی کارکنان اجایل، پشتیبانی میکند.

حاکمیت و راهبرد ناب 

مدیریت ناب،خرج کردن، حسابرسی و انطباق، پیش بینی و سنجش هزینه ها را مدیریت میکند. مسئولیتها و مشارکت مدیریت ناب، (شکل6)نیاز به تعامل فعال PMO/LACEاجایل،صاحبان کسب و کار، و معماران سازمان دارد. مسئولیتهای آنان در بخشهای بعدی توضیح داده خواهد شد.

شکل6. مسئولیتها و همکاری عملیات پورتفولیو اجایل

پیش بینی وتخصیص بودجه  به صورت پویا

همانطور که قبلا شرح داده شد،SAFe، دیدگاه نابی را به بودجه بندی جزئی، تغییرپذیر، فرایند اجایل، جایگزین چرخه های بودجه ای ثابت و دراز مدت، تعهدات مالی، انتظارات حوزه ثابت، فرایند برنامه ریزی سنتی،  را فراهم می آورد.این دیدگاه جدید به برنامه ریزی و بودجه بندی،شامل تخمین و پیش بینی اجایل و تنظیم بودجه های اضافی جریان ارزش،با استفاده از بودجه های مشارکتی،میگردد.هر یک از این روشها،بعدا توضیح داده خواهند شد.

ارزیابی و پیش بینی اجایل

LPM،درحالیکه دید سطح بالایی را از اینکه چه وقت، ارزش جدید میتواند عرضه شود،حفظ میکند، نیازبه درک هزینه های اپیکس دارد.از آنجا که، اپیکسها، عدم اطمئنان زیادی دارند،بهترین روش ارزیابی اجایل، تجزیه آنها به بخشهای کوچک عملیاتی نظیر، ویژگیهای کسب و کار و توانمند میباشد. این موارد سپس در اصل موضوع ،ارزیابی شده، و به منظور پیش بینی اندازه اپیک، جمع میشود.پیش بینی اجایل، روشی است برای برآورد هر چه سریعتر تحویل ابتکارعملهای بزرگ، با استفاده از تکنیکهای اجایل.که برای این پیش بینی،  نیاز به درک سه داده(اطلاعات) داریم:

1.تخمین سایز یک اپیک در نقاط استوری ها صورت میگیرد.

2.سرعت تاریخی قطارهای توسعه اجایل

3.درصدی از توانایی، که بصورت بالقوه  هر قطار توسعه اجایل به کار کردن روی اپیک، برای ترقی برنامه های بعدی، اختصاص میدهد.

با این سه داده، شخص میتواند چه اتفاقی پیش می آید، اگر سناریوها مشخص کنند، چه وقت هر اپیک الویت بندی شده ای، میتواند بطوربالقوه عرضه شود.

بودجه بندی مشارکتی

بیشتر سازمانها، به نسبت سرمایه ای که دارند، ایده ها و نظرات بهتری را ارائه میکنند که ناشی از، چالش اولویت بندی پورتفولیو است. LPM و دیگر شرکای جریانهای ارزشی مختلف، به منظور تشخیص مشارکتی از اینکه ، کدام ایپک  برای پیاده سازی و اجرا، انتخاب خواهد شد، از بودجه بندی مشارکتی استفاده میکنند(شکل 7).این انتخابها، کلیدی برای تعیین چگونگی تنظیم بودجه ها ی جریان ارزش، هستند.

ظاهرا، بودجه های جریان ارزش،میتوانند با استفاده از بودجه بندی مشارکتی، دو بار در سال تنظیم شوند.و اگر تنظیم کمتر از دو بار در سال انجام شود، هزینه برای مدتی طولانی، ثابت است و چابکی ،محدود میگردد.همچنین، اگر چه تغییرات مکرر بودجه ای ممکن است ، پشتیبانی از چابکی به نظر برسد، ولی بودجه ها، ممکن است سبب عدم قطعیت بالایی گردد، که منجر به عدم تعهد به اصول در کوتاه مدت میگردد.

عملکرد ارزیابی پورتفولیو

هر پورتفولیو باید حداقل شاخصهای مورد نیاز برای تضمین را ارائه دهد:

پیاده سازی استراتژی

همراستا با چار چوب توافقات

نتایج ، بدون مدیریت پیاده سازی ویژگیها توسط افراد قطارهای توسعه اجایل.مدام در حال بهبود هستند.

مجموعه ای از شاخصها(شکل 8)، گروه مهمی از ارزیابی های مهم را نشان میدهد، که میتواند جهت دستیابی به پیشرفت داخلی و خارجی پورتفولیو،استفاده شود.

شاخص استفاده شده

نتیجه مورد انتظار

منفعت

بررسی شغلی،آمارمنابع انسانی

بهبود رضایت کارکنان، گردش مالی پایین

تعهد شغلی

بررسی عدد خالص ترویج کننده

بهبود

رضایت مشتری

چرخه زمانی قابلیت

کاهش میانگین چرخه زمانی ویژگیها

بهره وری

خود ارزیابی در هر سطح چارچوب

بهبود مستمر تیم، طرح، و عملکرد پورتفولیو

بهبود مستمر

تعداد عرضه ها

دفعات بیشتر عرضه ها

زمان عرضه محصول به بازار

خطای داده و پشتیبانی از حجم زیادی از تماسها

کاهش میزان خطاها و پشتیبانی از حجم زیادی از تماسها

کیفیت

بررسی های فروشنده و شریک

بهبود ارتباطات اکوسیستمی

سلامتی شرکا

اهداف و نتایج کلیدی

 بهبود پیشرفت در برابر نتایج کلیدی برای مضامین استراتژی

همراستایی

شکل 8.نمونه ای از شاخص های LPM

همگام سازی پورتفولیو

مانند همگام سازی قطار توسعه اجایل، برخی سازمانها جلسه همگام سازی پورتفولیو برگزار میکنند که بطور معمول، دو بار در هفته یا طبق نیاز، اتفاق می افتد.وظیفه LPM، APMO ،یا دیگر ذینفعانLPM، که ممکن است باعث تسهیل در همگام سازی پورتفولیو گردد. هدف همگام سازی، این است که نشان دهد، چقدر پورتفولیو در براورده کردن اهداف استراتژیک موفق بوده است.همچنین ، همگام سازی شامل بازنگری جریان ارزش، اجرای طرح، و راهبری دیگر سرمایه گذاری های پورتفولیو میباشد.  

کاربرد حسابداری نوآوری

بسیاری از ارزیابی های پورتفولیوی مطلوب از موضوع استراتژیک، شاخص های پس نگر اقتصادی هستند.  تحقق یافتن عوامل موفقیت، نظیر:بازگشت سرمایه، و نفوذ در بازارهای جدید، زمان زیادی میبرد. در عوض، سازمان نیاز به بازخورد سریع از شاخصهای پیش نگر دارد که بسیاری از آنها، شاخصهای مالی نیستند.

انطباق هماهنگی مداوم

انطباق و حسابرسی ناب، وابستگی مستمری را ایجاد میکند در حالیکه نقطه بالا سری را به حداقل میرساند و از جریان مستمر ارزش پشتیبانی میکند. که ممکن است شامل محدودیتهای حسابرسی مالی داخلی یا خارجی و صنعت قانونی یا راهنماهای مقرراتی، باشد. این تعهدات، باعث تحمیل محدودیتهای بسیاری برتوسعه راهکار و عملیات میشود. فرایندهای انطباق سنتی منجر به تعویق فعالیتها، تا آخر پروژه میگردد.و این فرایندهای ، انطباق،به منظور ریسک کشف دیرهنگام و به دنبال آن دوباره کاری، و حتی قرار گرفتن در معرض مسائل حقوقی و رگولاتوری. در نتیجه رویکردی با پیوستگی بیشتر که متضمن سازگاری مداوم با استانداردهای مربوطه باشد توصیه می شود.

اندازه گیری و رشد

مقاله اندازه گیری و رشد تشریح میکند که چگونه سازمانها میتوانند مکان خود را در مسیر به سوی چابکی کسب و کار ارزیابی کنند و خود ارزیابی قابل دانلودی برای این منظور ارائه می نماید.این ارزیابی نگاهی سطح بالا است که هفت شایستگی را اندازه گیری کرده و نگاه مختصری به هر یک از ابعاد چابکی کسب و کار دارد.به منظور ارائه بینش بیشتر، هر شایستگی ارزیابی منحصر به خود را دارد که دقت بیشتری در اندازه گیری آن شایستگی و مصادیق ارتقای آن به کار می بندد.ارزیابی خاص و با جزئیات بیشتر مدیریت پورتفولیوی ناب در ادامه قابل بارگیری است.

خلاصه

فرایند ساده فرض شده"توافق بر استراتژی"، مساله سادهای در کسب و کار نیست.چار چوب عقاید:ذینفعان کلیدی همیشه موافق نیستند.اما پر واضح است، برای عدم همراستایی استراتژی، بهای گزافی باید پرداخت.شایستگی LPM، اجرا شده توسط تابع LPM، به منظور رسیدگی به این چالش، طراحی شده است.مجموعه ای است از سه همکاری که منتهی به رهبری میشود: استراتژی و بودجه سرمایه گذاری/عملیات پورتفولیوی اجایل/راهبری ناب

امتیاز دهی

امتیاز : 98% - 2 votes
98%