عملیات منابع انسانی اجایل

همه این مباحث چابکی فشار مضاعفی بر سیستمهایی که سازمانها برای جذب کارمندان جدید، ایجاد سیاستها و رویه های مناسب و ایمن پرسنلی، و مدیریت جران خدمات و رشد شغلی استفاده می کنند وارد می آورد. اما رسیدگی به نیازهای نیروی کار معاصر که روز به روز اجایل تر و دانش محورتر می شود بسیاری روالهای سنتی منابع انسانی را به چالش می کشد. در جای خود منابع انسانی اجایل ذهنیت، ارزشها، و اصول اجایل را به استخدام، بکارگماری، و نگهداشت افراد خواهد رساند.

چابکی سازمانیچابکی یعنی قابلیت سازگاری و پاسخ به تغییر... سازمانهای چابک تغییر را به عنوان فرصت می بینند و نه تهدید. – جیم هیگسمیت. شایستگی چابکی سازمانی تشریح میکند که چگونه افراد با تفکر ناب و تیم های اجایل فرایندهایشان را بهینه می کنند، استراتژی را با تعهدات جدید قاطع و شفاف اصلاح می کنند، و به سرعت سازمان را برای بهره برداری از فرصتهای جدید سازگار می کنند. این شایستگی یکی از هفت شایستگی سازمان ناب است که هریک برای دستیابی به چابکی سازمانی ضروری هستند.

افراد با تفکر ناب و تیم­های اجایلافراد با تفکر ناب و تیم های اجایل نشان دهنده وضعیتی هستند که در آن همه افراد دست اندرکار عرضه راهکار کسب و کار – رهبران تجاری و فنی، توسعه، عملیات، حقوقی، بازاریابی، مالی، پشتیبانی، امنیت، و سایرین – در خصوص روشهای ناب و اجایل آموزش دیده اند و با پذیرش اصول و فعالیتها آنها را بعمل در می آورند. این موضوع مستلزم فعالیت محوری چابکی تیم است و با افزودن تفکر ناب به آن، هر دو را بر تمامی افراد دست اندر کار توسعه اپلیکیشنهای نرم افزاری، سیستمهای دیجیتال، و از همه مهم تر تمامیت راهکار سازمانی اعمال میکند.