عملیات منابع انسانی اجایل

همه این مباحث چابکی فشار مضاعفی بر سیستمهایی که سازمانها برای جذب کارمندان جدید، ایجاد سیاستها و رویه های مناسب و ایمن پرسنلی، و مدیریت جران خدمات و رشد شغلی استفاده می کنند وارد می آورد. اما رسیدگی به نیازهای نیروی کار معاصر که روز به روز اجایل تر و دانش محورتر می شود بسیاری روالهای سنتی منابع انسانی را به چالش می کشد. در جای خود منابع انسانی اجایل ذهنیت، ارزشها، و اصول اجایل را به استخدام، بکارگماری، و نگهداشت افراد خواهد رساند.

 

مقاله با عنوان پیشرفته منابع انسانی اجایل با SAFe: آوردن عملیات کارکنان به قرن 21 با ارزشها و اصول ناب اجایل، شش تم منابع انسانی را در خصوص عملیات منابع انسانی برای نسل جدید تشریح می کند. در ادامه به صورت خلاصه به آنها پرداخته شده است:

  • قرارداد استعداد جدید را بپذیرید- این توافقنامه نیازهای خاص نیروهای دانشی را به رسمیت شناخته و تعهد، توانمند و اختیار عملی که ایشان برای رسیدن به تواناییهای بالقوه شان نیاز دارند فراهم می نمایند.
  • پرورش تعهد مستمر- تعهد مستمر کارکنان زمانی اتفاق می افتد که همه افراد سازمان ماموریت کسب و کار را درک کنند، به کار با معنی مشغول باشند، و برای ایفای نقش خود کاملا توانمند شده باشند.
  • استخدام افراد یا نگرش و فرهنگ سازگار- سازمانهای ناب-اجایل افرادی را شناسایی، جذب، استخدام و حفظ میکنند که در فضای تیمی پویای یک فرهنگ اجایل بیشترین موفقیت را داشته باشند.
  • حرکت به سوی جریان عملکرد تدریجی- بسیاری سازمانهای ناب ارزیابی عملکردی سلانه سنتی را حذف کرده و به جای آن رهبران و مدیران بازخورد سریع و مستمر ارائه داده و متقابلا از کارکنان بازخورد دریافت می نمایند.
  • مسئله پول را از روی میز بردارید- جایگزین کردن پاداشهای فردی و سنتی با پاداشهای صحیح به سازگاری جبران خدمت و انگیزش با نیازهای متفاوت نقش ها و افراد در نیروی کار نسل آینده کمک می کند.
  • حمایت از رشد و یادگیری موثر- مشاغل مدرن بیشتر با انتخابهای شخصی و رشد معنی دار تغذیه می شوند تا بالا رفتن از نردبان سلسله مراتب سازمانی. شرکتهای موفق باید با ایجاد کارهای ارزشمند و نقشهای سیالتر و مسیرهای رشد فردی پاسخگوی این مسئله باشند.