فرهنگ یادگیری مستمر

شایستگی فرهنگ یادگیری مستمر، گروهی از تمرینها را تشریح میکند که افراد و سازمانها را به افزایش مستمر دانش، شایستگی، عملکرد و نوآوری تشویق می­کند.این فرهنگ با تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده، تعهد به بهبود مستمر و ایجاد فرهنگ نوآورانه حاصل می­شود.این یکی از هفت شایستگی سازمان ناب است که هر یک برای دستیابی به چابکی کسب و کار ضروری می­باشد.چرا فرهنگ یادگیری مستمر؟ سازمانها امروزه با هجمه ای از نیروهایی که هم ابهام و هم فرصت خلق می کنند روبرو هستند.