افراد با تفکر ناب و تیم­های اجایلافراد با تفکر ناب و تیم های اجایل نشان دهنده وضعیتی هستند که در آن همه افراد دست اندرکار عرضه راهکار کسب و کار – رهبران تجاری و فنی، توسعه، عملیات، حقوقی، بازاریابی، مالی، پشتیبانی، امنیت، و سایرین – در خصوص روشهای ناب و اجایل آموزش دیده اند و با پذیرش اصول و فعالیتها آنها را بعمل در می آورند. این موضوع مستلزم فعالیت محوری چابکی تیم است و با افزودن تفکر ناب به آن، هر دو را بر تمامی افراد دست اندر کار توسعه اپلیکیشنهای نرم افزاری، سیستمهای دیجیتال، و از همه مهم تر تمامیت راهکار سازمانی اعمال میکند. 

 این موضوع با یک ذهنیت جدید آغاز می شود. مقاله ذهنیت ناب-اجایل، خانه ناب SAFe را با جزئیاتی تشریح می­کند. نمودار ذیل اجزای اصلی آن را نشان می دهد که در ادامه به صورت مختصر آمده اند:

The SAFe House of Lean

سقف نشان دهنده هدف عرضه محصول در کوتاه ترین زمان پایدار لید تایم است. این هدف سازمان را حول یک هدف واحد متحد میکند که با چهار ستون خانه ناب حمایت می شود:

احترام به افراد و فرهنگ- افراد از درجه اول اهمیت برخوردارند. یک فرهنگ انگیزه بخش و رشد دهنده نیازمند این است که افراد مناسب در فضای مناسب کار کنند. اهداف عملکردی، بازخورد، پاداشها، و فضای کاری باید به سوی انگیزه دادن، تعهد و ماندگاری سوق یابد.

جریان- اصول ناب و جریان برای بهینه سازی عملیات به کار گرفته می شوند. تیم ها اصل ششم SAFe مبنی بر به تصویر کشیدن و محدود کردن کار در جریان را به کار بسته و اندازه بسته های کاری را کوچک می کنند و طول صفهای کاری را مدیریت می کنند.

نوآوری- فرهنگ یادگیری مستمر بر خلق راهکارهای نوین خلاقانه در کنار بهبود فرایندها و جریانهای کاری موجود که خدمات و محصولات فعلی را ارائه و پشتیبانی می کنند تمرکز دارد.

بهبود مستمر- بهبود مستمر کلیه وجوه عملیات کسب و کار ناب را در بر می گیرد. افراد زمان و انرژی خود را برای حذف مستمر ضایعات و تاخیرها به منظور بهبود جریان ارزش سرمایه گذاری می کنند.رهبری اساس و پایه سازمان ناب است. مطالب بیشتر در خصوص رهبری در مقاله شایستگی رهبری ناب-اجایل یافت می شود، که خانه ناب SAFe را در بر می گیرد؛ مدیران-معلمان تفکر ناب رهبری و آموزش لازم را ارائه می نمایند.

امتیاز دهی

امتیاز : 99% - 2 votes
99%