سطح پورتفولیو (Portfolio Level) شامل اصول، راهکارها و نقشهای مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت مجموعه توسعه جریانهای ارزش (Value Streams) می باشد.

اینجا جاییست که استراتژی و سرمایه گذاری برای جریان های ارزش و راهکارهای آنها تعریف می شود.این سطح همچنین عملکردهای پورتفولیو اجایل و حاکمیت لین برای افراد و منابع مورد نیاز جهت ارائه راهکارها را  مشخص می نماید.سطح پورتفولیو همراستا با استراتژی سازمانی جهت اجرای پورتفولیو بوسیله سازماندهی کلان اجایل-لیناز طریق گردش ارزش توسط یک یا چند جریان ارزش، می باشد.ارائه بودجه بندی اولیه و مکانیزمهای حاکمیتی لازم، شامل گاردریل بودجه لین (Lean Budget Guardrails)، کمک می کند که جریانهای ارزش و قطارهایشان متمرکز بر روی ساخت چیزهای درست با سطح مناسب از سرمایه گذاری برای راهکارها در جهت اینکه پروتفولیو اهداف استراتژیک را پوشش دهد، حاصل شود.در شرکت های کوچک و متوسط، پورتفولیو SAFe می تواند به طور کلی راهکارهای فنی را مدیریت کند. در سازمانهای بزرگتر، معمولا افرادی که بیش از 500 تا 1000 تمرین فنی دارند، می توان چندین اوراق بهادار SAFe را داشته باشند، معمولا برای هر خط کسب و کار، و یا به طور خلاصه در ساختار کسب و کار و مدل بودجه.