حوزه کاربرد :  گروهی از پروژه ها که دارای اجزای مشترک مهمی در میان خود می باشند، اما این اجزا در تمامی انها مورد نیاز نبوده یا موجود نمی باشند. حوزه های کاربردیف معمولا بر مبنای محصول( مثلا تکنولوژی های مشابه یا روش های تولید) و یا بر اساس نوع مشتریان ( مانند داخلی در مقابل خارجی، دولتی در مقابل تجاری) یا بخش صنعتی (مانند خدمات عمومی، خودرو، جو زمین، فناوری های اطلاعات و غیره) تعریف می گردند. این حوزه ها می توانند با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. 

تکنیک های تحلیلی : تکنیک های مختلفی که برای ارزیابی، تجزیه و تحلیل یا پیش بینی نتایج بالقوه بر اساس تغییرات ممکن پروژه یا متغیرهای محیطی و روابطشان با متغیر های دیگر استفاده می شوند.

تخمین قیاسی( تکنیک) :  یک تکنیک تخمین است که از مقادیر پارامترهایی مانند محدوده، هزینه، بودجه و زمان یا سنجش مقیاس هایی مانند اندازه، وزن و پیچیدگی فعالیت های مشابه قبلی، به عنوان مبنایی جهت تخمین همان پارامتر یا سنجش فعالیت های آتی، استفاده میشود.

تولید تناوبی :  تکنیکی که برای توسعه گزینه های بالقوه که ممکن است به منظور شناسایی رویکردهای مختلف برای اجرا و انجام کارهای پروژه استفاده میشود.

تجزیه و تحلیل جایگزین :  تکنیکی که برای ارزیابی گزینه های شناخته شده به منظور انتخاب گزینه ها یا رویکردهای مورد استفاده برای اجرا و انجام کار پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. 

موافقت نامه ها :  هر گونه سند یا توافقی که اهداف اولیه یک پروژه را تعریف می کند. که می تواند به صورت یک قرارداد، تفاهم نامه(MOU) ، نامه توافق، توافق های شفاهی، ایمیل و ... باشد.

نمودار نزدیکی روابط : یک تکنیک خلاقیت گروهی که تعداد زیادی ایده را به گروه هایی برای بررسی و تجزیه و تحلیل طبقه بندی می کند.

تبلیغات : فرایند جلب توجه عمومی به پروژه یا تلاش.

تنظیم تقدم ها و تاخرها :  تکنیکی که برای یافتن روش هایی که فعالیت های عقب افتاده پروژه را با اجرای برنامه ریزی شده پروژه جهت دهی کند.

سایر ابزارهای برنامه ریزی کیفیت :  مجموعه ای از ابزار که برای تعریف کیفیت مورد نیاز و برنامه ریزی موثر فعالیت های مدیریت استفاده میشود. انها محدودیت های طوفان مغزی، تجزیه تحلیل میدان نیرو، تکنیک گروه نامی و مدیریت کنترل کیفیت را ندارند.