براورد پایین به بالا :  تکنیکی برای براورد و تخمین طول زمان یا هزینه یک پروژه با استفاده از تجمیع تخمین های اجزای سطوح پایین تر در ساختار شکست کار(WBS)

کنفرانس پیشنهاد دهنده : همایشی با فروشندگان آینده برای اطمینان از درک صحیح این تامین کنندگان از نیازهای تامین. این همایش همچنین کنفرانس پیمانکاران ، کنفرانس تامین کنندگان و یا کنفرانس پیش مزایده نامیده میشود.

خط مبنا :  برنامه ای تصویب شده یک پروژه، همراه یا بدون تغییرات مصوب است. خط مبنا با عملکرد واقعی مقایسه می گردد تا مشخص شود که ایا عملکرد، درون حدود آستانه ای انحراف قابل پذیرش دارد یا خیر. معمولا به آن، خط مبنای جاری نیز گفته می شود، اما ممکن است به آن خط مبنای اولیه یا خط مبناهای دیگری نیز گفته شود. معمولا خط مبنا به همراه یک پارامتر، مورد استفاده قرار می گیرد( به عنوان مثال خط مبنای عملکرد هزینه، خط مبنای زمان بندی، خط مبنای سنجش عملکرد و خط مبنای فنی).

حرکت بازگشتی :  محاسبه دیرترین تاریخ هاهی پایان و شروع مربوط به فعالیت های تکمیل نشده است که با استفاده از منطبق شبکه زمان بندی، حرکت بازگشتی از تاریخ پایان پروژه انجام می گردد. همچنین به تعریف Schedule Network Analysis نیز مراجعه فرمایید.

تحلیل فرضیات(تکنیک) :  تحلیل فرضیات، تکنیکی است که دقت فرضیات را بررسی می کند و ریسک های پروژه را از نظر نادرستی، تناقض و یا وجود نقص در فرضیات، شناسایی می نماید.

فرضیات : فرضیات عواملی هستند که برای برنامه ریزی کارها، بدون هیچ اثبات یا نشانه ای، درست، واقعی یا قطعی در نظر گرفته می شوند.

بررسی درخواست تغییر تایید شده : مروری بر تغییر درخواست ها برای بررسی انهایی که همانطور که مشخص شده بود، اجرا شده باشند.

درخواست تغییر تایید شده(ورودی/ خروجی) : نوعی درخواست تغییر است که در جریان فرایند کنترل تغییر یکپارچه، مورد پردازش قرار گرفته و تصویب شده است.

کار اختصاص داده شده: فعالیتی که برای اجرای خالص و مجزای یک کار مستقل اختصاص دارد و قابل تجزیه به فعالیت یا کارهای دیگر نباشد.(توجه: کار اختصاص داده شده، یکی از سه نوع فعالیت مدیریت ارزش کسب شده(EVM) است که برای سنجش کارایی(Work Performance) استفاده می شود).

اعمال تقدم ها و تاخرها : تکنیکی که برای تنظیم مقدار زمان بین فعالیت های سابق و جایگزین استفاده میشود.