نمودار علت و معلول : یک روش تجزیه و تحلیل موثر برای ریشه یابی فعالیتهای نامطلوب میباشد.