خریدار : تهیه کننده محصولات، خدمات یا نتایج برای یک سازمان می باشد.