بودجه کل پروژه : جمع کل بودجه در نظر گرفته شده برای انجام کار