بودجه : تخمین مصوب پروژه یا هر یک از اجزای ساختار شکست کار یا هر یک فعالیت ها می باشد. همچنین به تعریف Estimate مراجعه فرمایید.