کنترل تغییر :  فرایندیست که از طریق آن اصلاح مستندات، تحئیل دادنی ها یا برنامه های مبنای مرتبط با پروژه، شناسایی، مستند، تایید یا رد  می شوند.