مطالعه کسب و کار: یک مطالعه امکان سنجی اقتصادی مستند برای ایجاد اعتبار از مزایای یک جزء انتخاب شده و فاقد تعریف کافی در پروژه مورد استفاده قرار میگیرد  و به عنوان پایه ای برای مجوز از فعالیت های مدیریت پروژه بیشتر استفاده می شود.