هیات/ کمیته کنترل تغییر(CCB) :  گروهی رسمی و صاحب اختیار که مسئولیت بازنگری، ارزیابی، تایید، تعویق یا رد تغییرات پروژه و همچنین بایگانی و ارتباطات مرتبط را دارند.