طوفان ذهنی(تکنیک) : یک تکنیک عمومی خلاقیت و جمع اوری داده ها می باشد که می تواند تو سط یک گروه از اعضای تیم یا کارشناسان تخصصی، برای شناسایی ریسک ها، ایده ها یا راه حل مشکلات مورد استفاده قرار گیرد.