وابستگی مرکزی : بخشی از تئوری حد مرکزی که مشخص میکند داده ها به سمت نقطه مرکزی مجموع داده ها گرایش پیدا میکنند. سه معیار اصلی وابستگی مرکزی را میتوان میانگین، میانه و مد دانست.