ارزش کسب و کار : مفهومی که برای هر سازمان تعریفی متفاوت دارد و شامل اجزاء مشهود و غیر مشهود است. از طریق استفاده موثر از پروژه، برنامه و ساختار مدیریت سبد فعالیتها، سازمان توانایی به کارگیری  فرآیندهای  قابل اطمینان، به منظور رسیدن به اهداف شرکت و به دست آوردن ارزش کسب و کار بیشتر از سرمایه گذاری های خود را داشته باشد.