این اهداف در تمامی صنایع و انواع پروژه ها عمومیت دارند. بدون در نظر گرفتن تجربه مدیریتی شما، این 5 هدف را در مدیریت پروژه های خود لحاظ نمایید.هدف اول: پایان به موقع پروژهاین هدف قدیمی ترین و یکی از مهتمرین اهداف مدیران پروژه می باشد. این هدف از سخترین اهداف نیز به شمار می آید به این دلیل که نیازها دائما در طول اجرای پروژه تغییر می یابد و احتمالا زمانبندی تهیه شده در ابتدای پروژه نیز بسیار خوشبینانه بوده است.به منظور موفقیت در این زمینه، شما باید محدوده پروژه را به دقت مدیریت نمایید. فرایند کنترل تغییر را در چرخه حیات پروژه اجرا نمایید تا بدینوسیله همه تغییرات در محدوده پروژه مدیریت شوند.

مدیریت پیکربندی چیزی بیش از یک مخزن نگهداری پروژه می باشد . مدیریت پیکربندی اساس و کنترل تغییرات تاثیر گذار در پروژه می باشد. به عنوان مثال: کنترل تغییرات در حوزه نیازمندیهای، تحلیل، طراحی ، پیاده سازی وغیره .در جهانی سازی ، دیگر روش سنتی مدیریت پیکربندی نمی تواند موثر و مفید باشد. در این مقاله به اهمیت مدیریت پیکربندی و چگونگی دیجیتال نمودن این دیسیپلین اشاره خواهیم نمود دیریت پیکربندی یکی از ارکان اساسی مدیریت پروژه می باشد که به مدیر پروژه یک مرکز ارتباطی و یک نما از وضعیتهای پروژه ارائه می کند.