مدیریت ارتباطات پورتفولیوحوزه دانش مدیریت پورتفولیو شامل فرآیندهایی جهت توسعه برنامه مدیریت ارتباطات پورتفولیو و مدیریت اطلاعات آن می باشد. فرآیندهای مدیریت ارتباطات پورتفولیو ارتباط بسیار نزدیکی با فرایندهای مدیریت ریسک، عملکرد، نظارت و استراتژیک دارد.انتخاب استراتژی ارتباطات متمرکز برروی رضایتمندی اغلب اطلاعات مهم مورد نیاز ذی نفعان می باشد که تاثیر موثر بر تصمیم گیری های پورتفولیو و پوشش اهداف سازمانی دارد.شفافیت استراتژی ارتباطات ممکن است باعث تعدیل ریسکها شود.فرآیندهای مدیریت ارتباطات شامل موارد ذیل می باشند :

 

پیاده سازی فرآیند مدیریت پورتفولیو فرآیندهای مدیریت پورتفولیو معمولا در سازمانها در سطح دپارتمان با واحد کسب و کار به عنوان گروهی برای پاسخ به مشکلات، اختلافات، محدودیتهای منابع و عدم قطعیتهای آغاز شده اند.راهکار ساخیافته برای پیاده سازی فرایندهای مدیریت پورتفولیو ممکن است ارزش طولانی مدتی را به واحد کسب و کار یا در سطح سازمانی وارد نماید. مراحل پیاده سازی مدیریت پورتفولیو برای پیاده سازی هر نوع فرایندی در سازمان مورد استفاده قرار گرفته است.که شامل :

مدیریت عملکرد پورتفولیو (سبد پروژه)هدف از مدیریت پورتفولیو، مشخص نمودن توالی انجام پروژه ها به بهترین نحو جهت تحقق اهداف و استراتژی سازمانی می باشد.مدیریت عملکرد پورتفولیو  عبارت است روش سیستماتیک برنامه ریزی، اندازه گیری و مونیتوریگ ارزش سازمانی پورتفولیو از طریق تحقق اهداف استراتژیک آنها . علاوه بر آن، فرآیند مدیریت عملکرد وظیفه مدیریت منابع کلیدی مانند مالی،سرمایه ها و منابع انسانی جهت اطمینان از بازگشت بهینه را بر عهده دارد.استراتژی سازمانی می تواند از طریق عملیات و چشم انداز سازمان که شامل بازارها، رقبا و سایر فاکتورهای محیطی است، بیان شود.

اهداف استراتژی مدیریت پورتفولیومدیریت پورتفولیو دیسپلینی است که مدیریت اجرایی را برای پوشش اهداف و استراتژی سازمانی از طریق تصمیم گیری های موثر در مورد پروژه ها، طرح ها و عملیتها توانمند می سازد.مدیریت پروتفولیو اصولا در فضایی گسترده تر از خود پروتفولیو  انجام می گیرد.نقشها و فرآیندهای مدیریت پروتفولیو  در کل سازمان گسترده است.

مدیریت نظارت بر پورتفولیو فرآیندهای حوزه دانش مدیریت نظارت بر پورتفولیو شامل نظارت پورتفولیو و چگونگی برنامه ریزی برای تعریف، بهینه سازی و آغاز پورتفولیو در چارچوب پشتیبانی فعالیتهای تصمیم گیری بدنه نظارت می باشد.مدیریت نظرات بر پورتفولیو مطمئن می شود که آنالیز سرمایه گذاری برای شناسایی فرصتها و تهدیدها؛ توسط ارزیابی تغییرات، وابستگی ها، ئ تاثیرات؛ برای انتخاب ، اولیت بندی و زمانبندی فعالیتهای جهت سرماه گذاری و تحقق اهداف عملکردی انجام شده باشد.فرآیندهای مدیریت نظارت بر پورتفولیو شامل موارد ذیل می باشد :

نقش دفتر مدیریت پروژه در مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)واژه PMO  برای دفتر مدیریت پورتفولیو،طرح و پروژه با هدف پشتیبانی از پورتفولیوها، طرح ها و پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد.PMO  در سازمانها در واقع موجودیتی است که تعریف و نگهداری استانداردهای فرآیند که عموما مرتبط با مدیریت پورتفولیو،طرح و پروژه را بر عهده دارد.در سطح پایه، PMO ممکن است ارتباطات را در قالب گزارشگیری وضعیت هماهنگ کند.PMO معمولا مسئولیتهای مختلفی را در قبال پورتفولیو،طرح و پروژه برعهده دارد.در واقع PMO دستور العملهایی را برروی راهکارهای مدیریت پورتفولیو یا طرح یا پروژه درون سازمان ایجاد می نماید.

مدیریت استراتژیک پورتفولیو مدیریت استراتژیک پورتفولیو شامل فرآیندهایی توسعه برنامه استراتژیک پورتفولیو، منشور پورتفولیو، نقشه راه پورتفولیو، و ارزیابی و مدیریت همراستایی خروجی این سه با اهداف و استراتژی سازمانی می باشد.علاوه بر آن، مدیریت استراتژیک پورتفولیو شامل مدیریت کردن، مونیتورکردن و پاسخ دادن به تغییرات متداول در استراتژی سازمانی و اجزاء پورتفولیو جهت تعیین رفتارهای مناسب می باشد.این رفتارها ممکن است شامل اصلاح اهداف و استراتژی و یا خود پورتفولیو باشد.فرآیندهای مدیریت استراتژیک پورتفولیو شامل موارد ذیل می باشد:  

پورتفولیو (سبد پروژه) چیست؟پورتفولیو (Portfolio) در واقع مجموعه ای از طرح ها، پروژه ها یا عملیاتها می باشند که بصورت گروهی جهت تحقق اهداف استراتژیک مدیریت می شوند.اجزاء پروتفولیو ممکن است نیاز به وابستگی یا داشتن اهداف مرتبط با هم نباشد.اجزاء پورتفولیو  کمی می باشند که می توان آنها را مورد سنجش، طبقه بندی و اولویت بندی قرار داد. خروجی های پورتفولیو  برای تحقق یک و یا چند استراتژیک  و اهداف سازمانی استفاده می گردد و ممکن است شامل مجموعه ای از اجزاء پورتفولیو  گذشته، جاری و آتی باشد.

گروههای فرآیندی مدیریت پورتفولیومدیریت پورتفولیو در واقع مدیریت متمرکز یک یا چند پورتفولیو  می باشد که مدیرت اجزا را برای پوشش اهداف و استراتژی سازمانی را از طریق تصمی گیری هایی موثر برای یک یا چند پورتفولیو ، پروژه، طرح و عملیات توانمند می سازد .مدیریت پورتفولیو   در محیطی گسترده تر از خود پورتفولیو   انجام می شود و نقشها و فرآیندهای آن در سراسر سازمان گسترده است.فرآیندهای مدیریت، چارچوب و اجزاء پورتفولیو جهت ایجاد مزایای خاص برای سازمان انتخاب می شوند.بنابرین انتخاب و مطابق سازی (Tailoring) فرآیندهای مدیریت نتخاب می شوند یک تصمیم استراتژیک و مهم می باشد.

 

اصولا خیلی از ذی نفعان، تفاوت بین مدیر پورتفولیو و مدیر پروژه را نمی دانند و یا اشتباه می کنند.این اشتباه ممکن است از این واقعیت نشات گرفته شده باشد که اگر چه مدیران پورتفولیو در بالترین سطرح هرم سازمانی قراردارند ولی لزوما به معنی نظارت کلان بر مدیران  پروژه نمی باشد.موضوع دیگری که باعث اضافه شدن این سردگی می شود این است که مدیران پروژه امروزه فراست بیشتری حوزه کسب و کار نسبت به پیشینیان خود دارند.برای مشخص کردن این تفاوت یک چیز را بخاطر بسپارید :