با توجه به تعریف طرح و پورتفلیو با ید به این نکته نیز توجه داشت که بین پروژه ها یا طرحهای پورتفلیو ممکن است لزوما ارتباط یا وابستگی مستقیمی وجود نداشته باشد. پورتفلیو همیشه در یک سازمان وجود دارد و شامل مجموعه ای از عملیات آغازین است. این عملیات ممکن است با هم ارتباط یا وابستگی داشته یا نداشته باشند. پورتفلیو ممکن است بدون توجه به ریسکها یا اهداف استراتژیک بوسیله تلاشهای مستقل جهت تصویب و شروع پروژه ها ایجاد شود.

 بر اساس استانداردPMI در يک سطح بالاتر، در يک سازمان مجموعه‌اي از پروژه‌ها (جهت ایجاد یک محصول، خدمت یا یک نتیجه )و/یا طرح‌ها (مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط که بصورت هماهنگ، با هم مدیریت می‌شوند) و همچنين کارهاي مرتبط ديگر که براي تسهيل مديريت اثربخش و در جهت نيل به اهداف راهبردي در يک گروه قرار مي گيرند تشکيل يک پورتفوليو را مي‌دهند. پورتفوليو در زبان فارسي سبد پروژه ترجمه شده است كه چندان مفهوم آن را نشان نمي‌دهد. بنابر تعريف، پورتفوليو مجموعه‌اي است از طرحها، پروژه‌ها و ساير كارهاي سازمان در حالي كه مفهوم سبد پروژه، فقط مجموعه چند پروژه را در بردارد. پروژه‌ها و طرحها ممکن است لزوماً وابسته یا مستقیما در ارتباط با هم نباشند.