ارزیابی وضعیت جاری فرآیند مدیریت پورتفولیوانجام ارزیابی وضعیت جاری مدیریت پورتفولیو و فرآنید های مرتبط با آن باعث مشخص نمودن نمای کلی از فرآیند های جاری و در حال اجرا می شود و به ما نشان می دهد که چه فرآیندهای دیگری برای سازمان و همچینن توانمند سازهای فرهنگی و سازمانی که می بایست مورد ملاحضه قرار گیرد، مورد نیاز است.ارزیابی توسعه آنالیز گپ و برنامه را استقرار عملیات مدیریت پورتفلیو تسهیل خواهد کرد. فعالیتهای ارزیابی ممکن است شامل :

 

 

*شناسایی و ارزیابی دانش مدیریت پروتفلیو جاری (برای مثال: مدیریت استراتژیک، نظارت، ارتباطات، مدیریت ریسکها و مدیریت عملیاتها)

*ارزیابی فرآیندهای مدیریت پروتفلیو جاری برای مشخص نمودن آنکه آیا آنها از چشم انداز، عملیات، استراتژی و اهداف سازمانی حمایت می کنند.

*ارزیابی ساختار و منابع مدیریت پروتفلیو جاری برای بلوغ

* شناسایی گپها در دانش، منابع، ساختار و فرآیندها

* ارزیابی اجزاء پورتفولیو جاری برای تعیین آنکه آیا آنها از اهداف و استراتژیک جاری سازمان پیشتیبانی می کنند.

* ارزیابی در دسترس بودن منابع جاری اجزاء پورتفلیو  

*فهم ذی نفعان برای هریک از اهداف استراتژیک و اجزأ پورتفولیو

* بازنگری رویه و فرآیند گزارش گیری جاری پورتفولیو

نتایج ارزیابی ممکن است شامل موارد ذیل باشد :

*عمق و وسعت الزامات هیئت مدیره، مدیران، و مدیریت ارشد

*سطح رضایتمندی با روشهای فعلی

*اهداف ارتباطات و الزامات سازمان

*اطلاعات نادرست که باید به آنها رسیدگی شود

*راهکارهای مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه 

*فهم چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت سازمان برای مدیریت پورتفولیو.

OPM3 یک نمونه از ابزاری است که می تواند برای ارزیابی مدیریت پورتفولیو درون سازمان مورد استفاده قرار گیرد.ارزیابی بلوغ به سازمانها اجازه می دهد که راهکارهای برتر، ظرفیتها و خروجی های مورد نیاز را شناسایی نمایند.این ارزیابی به سازمانها اجازه میدهد تا برروی عملیات خاص (پورتفولیو، طرح و پروژه) متمرکز شوند.همچنین به آنها کمک می کند تا گپها را شناسایی  رفع نمایند.