مدیریت ریسک پورتفولیو (سبد پروژه)ریسک پورتفولیو یک رویداد یا شرایط غیر قطعی است که دارای تاثیرات مثبت و منفی بر روی یک یا چند هدف پروژه می باشد.یک ریسک ممکن است یک یا چند دیلیل داشته باشد و اگر اتفاق بیافتد ممکن است تاثیر مثبت و یا منفی بر روی موفقیت پورتفولیو  داشته باشد.مدیریت ریسک در واقع فرآیند ساخت یافته برای ارزیابی و آنالیز ریسکهای پورتفولیو با اهداف سرمایه گذاری بر روی فرصتهای بلقوه و تعدیل رویدادها، فعالیتها یا عبارتهایی که می تواند بر روی پورتفولیو تاثیر داشته باشد.

 

مدیریت ریسک بسیار حیاتی است جایی که وابستگی های موجود بین اجزاء (با اولیت بندی بالا) پورتفولیو، جایی هزینه های شکست اجزاء پورتفولیو  زیاد است،یا وقتی که ریسکهای یک جزء از پورتفولیو  باعث افزایش ریسکهای سایر اجزاء می شود.مدیریت ریسک،بهبودهای بلقوه در عملکرد اجزاء پورتفولیو که ممکن است باعث افزایش کیفیت، رضایتمندی مشتری و سطوح خدمات برای سازمان و اجزاء پورتفولیو شود را شناسایی و تشریح می کند . مدیریت ریسک ممکن است اجزاء جدید پورتفولیو  را ایجاد نماید.هدف از مدیریت ریسک پورتفولیو ،پذیرش میزان درست تخمین ریسکها با تحویل بهینه خروجی های در زمانهای مختلف برای سازمان می باشد.مدیریت ریسک سازمان با مدیریت ریسک طرح و پروژه متفاوت است .فرآیندهای مدیریت ریسک پورتفولیو شامل موارد ذیل می باشد :

* توسعه برنامه مدیریت ریسک پورتفولیو (Develope Portfolio Risk Management Plan) :

برنامه ریزی مدیریت ریسک شامل شناسایی ریسکهای پورتفولیو ،مسئولین ریسک پورتفولیو، بازه ریسکها و ایجاد فرآیندهای مدیریت ریسک می باشد.برنامه مدیریت ریسک، جزئی از برنامه مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه می باید که چگونگی ساختار و عملکرد فعالیتهای مدیریت ریسک را توصیف می نماید.این برنامه همچنین به دستور العملهای، سایستگذاری ها و رویه های مدیریت ریسک اشاره می نماید که که استراتژی، تولرانس و آستانه ریسک سازمانی را تعریف می کند. برنامه مدیریت ریسک راهکارهایی که توسط بدنه نظارتی برای ارزیابی ریسکها در اجزاء جدید پروتفولیو مورد استفاده قرار خواهد گرفت را ایجاد می کند.

* مدیریت ریسکهای پورتفولیو (Manage Portfolio Risks ) :

اجراء برنامه مدیریت ریسک پورتفولیو، شامل ارزیابی،پاسخ و مونیتور کردن ریسکها می باشد.مدیریت ریسکهای پورتفولیو  شامل چهار مرحله می باشد.

(1): ریسکهایی که شناسایی شده

(2): ریسکهای آنالیز شده

(3): پاسخ به ریسکهای داده شده

(4): مونیتور و کنترل کردن ریسکها در طی فرآیند مدیریت ریسک پورتفولیو