تیم های خودسازمانده (Self-Organizing )، هسته ی تیم را تشکیل می دهند. آنها آزادی و مسئولیت،انعطاف پذیری و ساختار را ترکیب می کنند. تیم ها در مواجه با بی ثباتی و ابهام، دائماً درصدد تحویل چشم انداز محصول در داخل دستورالعمل های پروژه هستند. انجام این اقدامات، نیازمند وجود تیم هایی با ساختار خودسازمانده و اعضای خود منظم (Self-Disciplined)می باشد. ایجاد یک چنین تیمی، هسته ی اصلی کار رهبر پروژه سریع است.

 

یک تعریف ساده از یک تیم این است که دارای یک هدف مشخص باشند و متشکل از 0 یا بیش از 0 نفر که با یکدیگر هماهنگ هستند این تعریف، تغییرات زیادی در ترکیب و ساختار تیم بوجود می آورد.در یک تیم خودسازمانده، اشخاص مسئولیت هایی در قبال مدیریت حجم کاری خود دارند، و بر اساس نیازهایشان بین خود، جابجایی هایی صورت می دهند و برای مؤثر بودن تیم مسئولیت هایی تعریف می کند. اعضای تیم، راه گریز قابل توجه ای در چگونگی تحویل نتایج دارند. آنها در جوابگویی هایشان، خود منظم هستند و در یک چارچوب انعطاف پذیر کار می کنند. تیم های خودسازمانده، از طریق فقدان رهبری هدایت نمی شوند، بلکه توسط یک مدل رهبری هدایت می شوند.

 تفاوت بارزی بین اصطلاحات "خود سازمانده " و " خود فرمان " وجود دارد. خود فرمانی، دلالت بر خود رهبری 4 دارد، یعنی اعضای یک تیم، خود نقش رهبری را بستهبه موقعیت بر عهده می گیرند. مدل خودفرمان، کانتر را به سمت تحقیقات بیشتر هدایت می کند که نشان می دهد رهبران خوب، عناصر اصلی پروژه و موفقیت سازمانی هستند.

 

ایجاد یک تیم خود سازمانده، مستلزم موارد زیر است:
- جذب افراد مناسب
- تفصیل چشم انداز محصول، محدودیت ها و نقش های تیم
- تشویق به همکاری( بخش بعدی )
- پافشاری بر روی جوابگو بودن
- تقویت روحیه خود فرمانی
- هدایت کردن تیم نه کنترل آن (بخش رهبری )
مدیریت پروژه چابک در مورد افراد، تعاملاتشان و ایجاد محیطی که در آن خلاقیت و توانایی شخصی باعث تولید محصولات واقعی می شود می باشد. این افراد هستند که محصولات واقعی و اصلی را می سازند نه فرآیندها.