چارچوب یا فرآیند مدل اسکرام یک چارچوب تکرارپذیر و افزایشی برای مدیریت پروژه (مدیریت نرم افزار)است که معمولاً در زیر شاخه مدل فرآیند تولید نرم افزار چابک می باشد و یک نوع مدل تولید نرم افزار در مهندسی نرم افزار به حساب می آید.اسکرام یک چارچوب تولید نرم افزار از سری روشهای تفکر چابک (Agile)می باشد.

 

 

بیانیه چابک (Agile Manifest )
•رفتارها و فعالیتها ،بر فرآیندها و ابزارها ارجحیت دارند
•تمرکز بر روی تولید نرم افزار ، بر مستند سازی جامع ارجحیت دارد
•اجماع مشتریان ،بر رایزنیهای قرارداد ارجحیت دارد
•پاسخ به تغییرات ،بر پیروی کردن یک برنامه ارجحیت دارد
معرفی اسکرام :
اسکرام یک فرآیند چابک می باشد که به ما اجازه میدهد بر روی تحویل ارزش کسب و کار بالا در کوتاهترین زمان تمرکز نمائید. اسکرام به ما این اجازه را میدهد تا خیلی سریع و تکرار پذیر بر روی کار واقعی نرم افزار نظارت نمائیم .(هر دو هفته در یک ماه )کسب و کار در اولویت قرار دارد.