Agile Manifest

  • معرفی چارچوب اسکرام

     چارچوب یا فرآیند مدل اسکرام یک چارچوب تکرارپذیر و افزایشی برای مدیریت پروژه (مدیریت نرم افزار)است که معمولاً در زیر شاخه مدل فرآیند تولید نرم افزار چابک می باشد و یک نوع مدل تولید نرم افزار در مهندسی نرم افزار به حساب می آید.اسکرام یک چارچوب تولید

    ...