شرکت همکاران سیستم برای 40 نفر از مدیران پروژه خود، درخواستی مبنی بر برگزاری سمینار یکروزه با هدف آشنایی مخاطبین از اهمیت و نقش مدیریت پروژه، مدیریت ارتباطات و غیره در کارهای جاری خود و بکارگیری آنها جهت اثر بخش نمودن هرچه بیشتر کارهای پروژه، از علی فروزش نمود.این سمینار در تاریخ 15 بهمن 1394 در سالن کنفرانس دفتر مرکزی شرکت همکاران سیستم برگزار گردید که به حمدالله مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

 

در این سمینار، علی فروزش سعی نمود که با بیان مشکلات و چالهای دنیای واقعی صنعت آی تی، مخاطبین را هر چه بیشتر با اهمیت و نقش مدیریت پروژه، مدیریت ارتباطات و غیره در نتیجه نهایی پروژه آشنا نماید. ین سمینار نیز مانند تمام دوره های برگزار شده توسط علی فروش، بصورت تعاملی (Interactive) برگزار گردید و مخاطبین در مباحث مشارکت داشته و سعی شد درباره چالها و مشکلات جاری آنها، صحبت و راهکار عملیاتی ارائه گردد.