تفاوت هماهنگ کننده پروژه و اکسپدایتر پروژه

تفاوت هماهنگ کننده پروژه و اکسپدایتر پروژه (Project Expediter vs Project Coordinator).جهت دسترسی به منابع و داشتن اختیارات لازم، نیاز نیست که شما حتما در ساختار سازمانی پروژه محور (Projectzed) و یا ساختار سازمانی ماتریس قوی (Strong Matrix) کار کنید.بعضی وقتها نیاز است که شما در ساختارهای دیگر ازمانی کار کنید.مانند ماتریس متعادل (Balanced Matrix). در بعضی موارد شما ممکن است مجبور باشید که منابع مورد نیاز پروژه خودتان را درخواست کنید..

 

سوال، واقعا چه اتفاقی می افتد اگر شما در ساختار سازمانی عملیاتی (Functional) و یا سایر ساختارها کار کنید ؟ 

در این موارد، اختیارات شما کم می باشد و نقش شما از مدیر پروژه تبدیل بشود به هماهنگ کننده پروژه و یا اکسپدایتر پروژه. البته شما می توانید نقش هماهنگ کننده پروژه و اکسپدایتر پروژه را در ساختارهای پروژه محور (Projectzed) و یا ساختار سازمانی ماتریس قوی (Strong Matrix) برای پروژه های بزرگ ببینید.اگرچه در این مورد، آنها به مدیر پروژه گزارش می دهند و اختیارات آنها بسیار کم می باشد.

اکسپدایتر پروژه (Project Expediter)

بر اساس ویرایش پنجم استاندارد PMBOK، اکسپدایتر پروژه، ارتباط با هماهنگ کننده پروژه دارد و در واقع کمک به نیروها و افراد می کند و نمی تواند هیچگونه تصمیم گیری انجام دهد.شما می تواند این نقش را در ساختار سازمانی عملیاتی (Functional) و برخی مواقع در ساختار سازمانی ماتریس ضعیف (Weak Matrix) پیدا کنید.اکسپدایتر پروژه می تواند گزارش پیشرفت تهیه کند، در بحث و گفتمان با ذی نفعان مشارکت داشته باشد و می تواند در فرآیند تصمیم گیری وارد شود. می توان به راحتی گفت که نقش اکسپدایتر پروژه، تسهیل در ارتباطات می باشد. اگر اکسپدایتر پروژه در پروژه های بزرگ به مدیر پروژه گزارش می دهد، آنها می تواند مدیریت مواد و لجستیک را هم در پروژه بر عهده بگیرند.آنها با پیمانکاران و تامین کنندگان با هدف تسریع در تحویل متریال در ارتباط هستند.

هماهنگ کننده پروژه (Project Coordinator)

بر اساس ویرایش پنجم استاندارد PMBOK، هماهنگ کننده پروژه، قدعلاوه بر قدرت تصمیم گیری، کمی هم اختیار دارد و می تواند به مدیران ارشد گزارش دهد.اعلب زمانها، نقش هماهنگ کننده پروژه همانند اکسپدایتر پروژهمی باشد اما او کمی اختیارت بیشتر جهت تصمیم گیری دارد.در پروژه های بزرگ، مدیر پروژه یک هماهنگ کننده پروژه برای گزارش دهی دارد.هماهنگ کننده کمک به مونیتور و کنرل کردن پیشرفت پروژه می کند.

 تفاوت هماهنگ کننده پروژه و اکسپدایتر پروژه (Project Expediter vs Project Coordinator)

* اکسپدایتر پروژه،اختیار بسیار کمی دارد و یا اصلا اختیاری ندارد، در حالی که هماهنگ کننده پروژه، کمی اختیار دارد بر روی منابع پروژه و فرآیند تصمیم گیری دارد.

* در پروژه های بزرگ، اکسپدایتر پروژه اصولا در لجستیک و ارتباط با تامین کنندگان مشارکت دارد در حالی که هماهنگ کننده پروژه، به مدیر پروژه جهت کنترل مشکلات پروژه کمک می کند.