استراتژی پاسخ به ریسکهای منفی یا تهدیدهااستراتژی پاسخ به ریسکها برای ریسکهای منفی یا تهدیدها (Risk Response Strategies for Negative Risks or Threats).همانطور که می دانید، همیشه ریسکها بد نیستند و در بعضی مواقع می تواند برای پروژه ما ایجاد فرصت نمایند.ریسکهای منفی یا تهدیدها بر روی اهداف پروژه ما تاثیر منفی و ریسکهای مثبت یا فرصتها بر روی اهداف پروژه ما تاثیر مثبت می گذارند .بر اساس استاندارد پم باک، استراتژی پاسخ به ریسکهای منفی به شرح ذیل می باشد :

 

 * تعدیل (Mitigate) : در این استراتژی پاسخ به ریسک، تلاش شما بر این خواهد که احتمال و اثر وقوع ریسک ها را کاهش دهید. برای مثال : شما متوجه شدید که یکی از اعضای تیم پروژه، ممکن است که پروژه را ترک نماید.بنابراین برای کاهش اثر عدم وجود آن نیرو بر پروژه،  شما کارمند دیگری را شناسایی می نماید و به مدیر منابع انسانی اعلام می نماید که این نیرو را برای مدتی بصورت پاره وقت نیاز دارید. در طی این مدت شما سعی می کنید که این نیروی جدید را آموزش دهید که اگر چنانچه فرد فوق الذکر، پروژه را ترک کرد، به راحتی شما بتوانید فرد جدید را جایگزین نمایید .با این کار شما ریسک رفتن آن فرد را تعدیل می نمایید.

* انتقال (Transfer) : در این استراتژی پاسخ به ریسک، شما ریسک مورد نظر را به شخص (حقوقی) دیگری (Third Party) انتقال میدهید.دانشتن این موضوع مهم ایت که انتقال ریسک به معنی حذف آن ریسک نمی باشد، فقط شما مسئولیت پاسخ به آن ریسک را به شخص دیگری واگذار کرده اید.برای مثال:در پروژه شما، فعالیتی به نام نصب و راه اندازی کامپیوتر وجود دارد و شما تجریه لازم برای انجام آن را ندارید. لذا تصمیم می گیرد که این فعالیت را در قالب یک قرارداد به یک پیمانکار دیگر بسپارید.در این نوع پاسخ، شما بوطر کل مسئولیت پاسخ به ریسک را به شخص دیگیری واگذار می کنید و این پیمانکار است که در قبال قرارداد و دریافت هزینه، به این ریسک پاسخ دهد.

* اجتناب (Avoid) : در این استراتژی پاسخ به ریسک، شما سعی می کنید ریسک را از بین ببرید و تاثیر آن را بر اهداف پروژه را حذف کنید.شما این کار را با تغییر در برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan)، ایجاد برخی تغییرات در حیطه پروژه (Project Scope) و یا با تغییر در زمانبندی پروژه( Project schedule) انجام میدهید.برای مثال: شما متوجه شدید که در بازه زمانی مشخص در شهری که شما پروژه را درون آن انجام میدهید، باران می بارد و شما نیز فعالیتهای در پروژه دارید که خارج از محیط کارگاه صورت می گیرد.برای اجتناب از این ریسک ،شما آن فعالیتها را به زمان های دیگری منتقل می کنید تا با باران مواجه نشوید.

* پذیرش (Accpet) : از این استراتژی می تواند هم برای پاسخ به ریسکهای منفی و هم پاسخ به ریسکهای مثبت استفاده نمایید.در این روش شما هیچ اقدامی برای مدیریت ریسک نمی کنید و در واقع شما آن ریسک را می پذیرید.شما می توانید ریسک را هم بصورت فعالانه (actively ) و  منفعلانه (passively ) تصدیق و تایید نمایید. در روش تایید فعالانه، شما می باید ذخیره احتیاطی (contingency reserve) جداگانه ای برای مدیریت ریسک در صورت وقوع آن داشته باشید و در روش منفعلانه، شما کاری انجام نمی دهید به غیر از توجه به پایین نگه داشتن ریسک.