مستندات پروژه (Project Documents)

اطلاعات بسیاری در پروژه وجود دارد که نیاز است آن را ذخیره کنید اما لازم نیست آنها را در مستند برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan) نگهداری کنیم.مستندات پروژه (Project Documents) در واقع واژه ای است که در استاندارد پمباک (PMBOK) استفاده شده است و اشاره به مستنداتی در پروژه می کند که در مستند برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan) قرار ندارد.این مستندات شامل منشور پروژه (Project Charter) ، شرح کار پروژه(Project Statement of Work) ، شرح کار تدارکات (Procurement Statement of work)،

 

قراردادها و توافق نامه ها (Agreements and contracts)، مستند لیست ذی نفعان (The stakeholder register)، مستند نیازمندیها (requirements documentation)، لیست فعالیتها (The Activity List)، متریکها کیفیت (quality metrics)، مستند لیست ریسکها (the risk register) و سایر مستندات. در حالی که حامی و / یا ذینفعان کلیدی برنامه مدیریت پروژه را خواهند دید و تصویب خواهند کرد،اکثر اسناد پروژه (به استثنای برخی از اسناد مانند منشور، موافقت نامه، قرارداد، و اظهارات کار) توسط مدیر پروژه ایجاد و برای استفاده در پروژه در دسترس قرار می گیرد، معمولا این اسناد نیاز به پذیرش توسط حامی ندارد.با توجه به ماهیت تکرارپذیری برنامه ریزی، بروزرسانی مستندات پروژه بصورت متوالی مورد نیاز است.