برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan)

برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan) در واقع عملکرد یکپارچه سازی می باشد.بدین صورت که تمام برنامه های دیگر را در این مستند جمع آوری و متمرکز می کند تا نشان دهند چه چیزهایی در پروژه می باشد.علاوه بر برنامه ها، بیس لاین ها نیز در آن قرار دارند و درواقع برنامه مدیریت پروژه پروژه شامل برنامه های و بیس لاین های ذیل می باشد :

 

* فرآیندهای مدیریت پروژه (Project management processes that will be used on the project)

* برنامه های مدیریت حوزه دانش (Knowledge area management plans)

* بیس لاین های هزینه، زمان و حیطه (Scope, schedule, and cost baselines)

* برنامه مدیریت نیازمندیها (Requirements management plan)

* برنامه مدیریت تغییرات (Change management plan)

* برنامه مدیریت پیکربندی (Configuration management plan)

* برنامه بهبود فرآیند (Process improvement plan)