قانون بازده نزولی (Law of Diminishing Returns)

قانون بازده نزولی (Law of Diminishing Returns) در واقع یک مفهوم اقتتصادی می باشد که در خیلی جاهای دیگری نیز از اعم مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می گرد. بر طبق این قانون اقتصادی بازده را هنگامی نزولی گویند که با افزودن مقادیر مساوی و متوالی بر یک یا دو عامل متغیر تولید به عوامل ثابت دیگر بازدهٔ واحدهای اضافی هر عامل نسبت به بازده‌های هر واحد ما قبل آن کمتر بشوند.در مدیریت پروژه نیز این مفهوم کاربرد دارد.

 

با یک مثال ساده نقش و اهمیت آن قابل لمس می باشد.فرض کنید هوا بسیار گرم است و شما وارد خانه می شود و شروع می کنید اولین نوشابه را نوشیدن تاثیر روانی و جسمی آن برای شما بسیار بالا است ، تقریبا 90 درصد از گرما شما حذف می کند و احساس خوبی به شما دست می دهد اما شما تصمیم می گیرید که یک نوشابه دیگری را هم بخورید ، تاثیر و لذت نوشابه دوم بسیار بسیار کمتر خواهد شد و همینطور نوشابه های بعدی یعنی هر چقدر این کار را ادامه می دهید ، تاثیر آن ، کم کم کم............می شود. حال این مسئله در حوزه مدیریت پروژه نیز وجود دارد.اگر پروژه شما تاخیر داشته باشد، برای بار اول با اضافه کردن منابع شاید بتوانیم کمک به جبران تاخیر نمایید اما اگر این کار را دوباره انجام دهید، دیگر تاثیر قبل را نخواهد داشت.