هزینه از دست رفته (Sunk Cost)

 هزینه از دست رفته (SunkCost) و یا هزینه خرج شده، برای فهم این واژه بهتر است با این مثال شروع نماییم که فرض کنیم طول پروژه ما 12 ماه است و ما برنامه ریزی کردیم که هر ماه 1000 دلار هزینه نمایم.3ماه از پروژه می گذرد و قرار بود که 3000 دلار خرج نماییم، این در حالیست که 5000 هزار دلار خرج کرده ایم، 3000 دلار که طبق برنامه و 2000 دلار بیشتر از برنامه، به مبلغ 2000 دلار، سانک کاست (SunkCost) گفته می شود و پیشنهاد می گردد ، بجای نگرانی درباره پول خرج شده، برنامه ریزی شود که از این به بعد با پول باقی مانده پروژه را به اتمام برسانیم

.